Génèse 1:29
ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃
Génèse 1:30
ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן׃
Job 38:41
מי יכין לערב צידו כי ילדו אל אל ישועו יתעו לבלי אכל׃
Job 40:20
כי בול הרים ישאו לו וכל חית השדה ישחקו שם׃
Psaumes 35:6
יהי דרכם חשך וחלקלקות ומלאך יהוה רדפם׃
Psaumes 104:27
כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו׃
Psaumes 104:28
תתן להם ילקטון תפתח ידך ישבעון טוב׃
Psaumes 136:25
נתן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו׃
Psaumes 145:16
פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון׃
Psaumes 147:9
נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו׃
Matthieu 6:26
הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד׃