Génèse 7:2
מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו׃
Génèse 7:3
גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ׃
Génèse 7:8
מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף וכל אשר רמש על האדמה׃
Génèse 7:9
שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח׃
Génèse 7:15
ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים׃
Génèse 7:16
והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו׃
Génèse 8:17
כל החיה אשר אתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמש הרמש על הארץ הוצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ׃
Psaumes 36:6
צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה׃