Génèse 6:8
ונח מצא חן בעיני יהוה׃
Génèse 18:21
ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה׃
Job 33:27
ישר על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי׃
Psaumes 14:2
יהוה משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃
Psaumes 33:13
משמים הביט יהוה ראה את כל בני האדם׃
Psaumes 33:14
ממכון שבתו השגיח אל כל ישבי הארץ׃
Psaumes 53:2
אלהים משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃
Psaumes 53:3
כלו סג יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד׃
Proverbes 15:3
בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים׃
Génèse 6:4
הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם׃
Génèse 6:5
וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום׃
Génèse 7:1
ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה׃
Génèse 7:21
ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם׃
Génèse 9:12
ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם׃
Génèse 9:16
והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ׃
Génèse 9:17
ויאמר אלהים אל נח זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ׃
Job 22:15-17
15
הארח עולם תשמר אשר דרכו מתי און׃
16
אשר קמטו ולא עת נהר יוצק יסודם׃
17
האמרים לאל סור ממנו ומה יפעל שדי למו׃
Luc 3:6
וראו כל בשר את ישועת אלהים׃
1 Pierre 3:19
אשר בו הלך ויקרא גם לרוחות אשר במשמר׃
1 Pierre 3:20
אשר לפנים לא האמינו כאשר חכה אלהים בארך אפו בימי נח בהעשות התבה אשר נמלטו אליה מעטים והם שמנה נפשות במים׃
2 Pierre 2:5
וגם על דורות קדם לא חס וישמר רק את נח השמיני קרא הצדק בהביאו את המבול על דור הרשעים׃