Génèse 24:60
ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו׃
Génèse 28:3
ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים׃
Ruth 4:11
ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים יתן יהוה את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם׃
Ruth 4:12
ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר יתן יהוה לך מן הנערה הזאת׃
Nombres 2:18-21
18
דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד׃
19
וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃
20
ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃
21
וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים׃
Nombres 7:48
ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד׃
Nombres 7:54
ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃
Nombres 10:22
ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד׃
Nombres 10:23
ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדהצור׃
Nombres 13:8
למטה אפרים הושע בן נון׃
Nombres 13:11
למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי׃
Nombres 13:16
אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע׃