Deutéronome 3:28
וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה׃
1 Samuel 23:16
ויקם יהונתן בן שאול וילך אל דוד חרשה ויחזק את ידו באלהים׃
Néhémie 2:18
ואגיד להם את יד אלהי אשר היא טובה עלי ואף דברי המלך אשר אמר לי ויאמרו נקום ובנינו ויחזקו ידיהם לטובה׃
Psaumes 41:3
יהוה יסעדנו על ערש דוי כל משכבו הפכת בחליו׃
Proverbes 23:15
בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני׃
Ephésiens 6:10
סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃