Génèse 48:14
וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה שכל את ידיו כי מנשה הבכור׃
Génèse 17:20
ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול׃
Génèse 17:21
ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת׃
Génèse 25:28
ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב׃
Nombres 1:33-35
33
פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות׃
34
לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
35
פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים׃
Nombres 2:19-21
19
וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃
20
ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃
21
וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים׃
Deutéronome 33:17
בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה׃
Esaïe 7:17
יביא יהוה עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר לא באו למיום סור אפרים מעל יהודה את מלך אשור׃
Ezechiel 27:10
פרס ולוד ופוט היו בחילך אנשי מלחמתך מגן וכובע תלו בך המה נתנו הדרך׃
Apocalypse 7:6
לשבט אשר חתומים שנים עשר אלף לשבט נפתלי חתומים שנים עשר אלף לשבט מנשה חתומים שנים עשר אלף׃
Apocalypse 7:8
לשבט זבלון חתומים שנים עשר אלף לשבט יוסף חתומים שנים עשר אלף לשבט בנימן חתומים שנים עשר אלף׃
Deutéronome 1:10
יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב׃
Ruth 4:11
ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים יתן יהוה את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם׃
Ruth 4:12
ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר יתן יהוה לך מן הנערה הזאת׃