Exode 15:6
ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב׃
Psaumes 110:1
לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
Psaumes 118:16
ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל׃
Nombres 8:10
והקרבת את הלוים לפני יהוה וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוים׃
Nombres 8:18
ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל׃
Deutéronome 34:9
ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה׃
Matthieu 19:13
אז יביאו אליו ילדים למען ישים עליהם את ידיו ויתפלל עליהם ויגערו בם התלמידים׃
Matthieu 19:15
וישם את ידיו עליהם ויעבר משם׃
Matthieu 6:5
וכי תתפלל אל תהי כחנפים האהבים להתפלל בעמדם בבתי הכנסיות ואצל פנות השוקים למען יראו לבני אדם אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם׃
Matthieu 16:18
ואף אני אמר אליך כי אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה׃
Luc 4:40
וכבוא השמש הביאו אליו כל אשר להם חלים חליים שונים וירפא אותם בשומו את ידיו על כל אחד מהם׃
Luc 13:13
וישם את ידיו עליה וכרגע קמה ותתעודד ותשבח את האלהים׃
Actes 6:6
את אלה העמידו לפני השליחים ויתפללו ויסמכו את ידיהם עליהם׃
Actes 8:17-19
17
ויסמכו את ידיהם עליהם ויקבלו את רוח הקדש׃
18
ויהי בראות שמעון כי בסמיכות ידי השליחים נתן רוח הקדש ויבא לפניהם כסף׃
19
ויאמר תנו נא גם לי את היכלת הזאת אשר יקבל את רוח הקדש כל אשר אשים עליו את ידי׃
Actes 13:3
ויצומו ויתפללו ויסמכו את ידיהם עליהם וישלחום׃
1 Timothée 4:14
ואל תקל בעיניך מתנת החסד אשר בך הנתונה לך בנבואה עם סמיכת ידי הזקנים׃
1 Timothée 5:22
אל תהי נמהר בסמיכת ידיך על אדם ולא תשתתף לחטאת אחרים שמר את נפשך בטהרה׃
Génèse 48:18
ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכר שים ימינך על ראשו׃
Génèse 41:51
ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלהים את כל עמלי ואת כל בית אבי׃
Génèse 46:20
ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן את מנשה ואת אפרים׃