Génèse 18:2
וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה׃
Génèse 19:1
ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער סדם וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה׃
Génèse 23:7
ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת׃
Génèse 33:3
והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו׃
Génèse 42:6
ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה׃
Exode 20:12
כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃
Exode 34:8
וימהר משה ויקד ארצה וישתחו׃
Lévitique 19:3
איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם׃
Lévitique 19:32
מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה׃
1 Rois 2:19
ותבא בת שבע אל המלך שלמה לדבר לו על אדניהו ויקם המלך לקראתה וישתחו לה וישב על כסאו וישם כסא לאם המלך ותשב לימינו׃
2 Rois 4:37
ותבא ותפל על רגליו ותשתחו ארצה ותשא את בנה ותצא׃
Proverbes 31:28
קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה׃
Ephésiens 6:1
שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃