Proverbes 1:10
בני אם יפתוך חטאים אל תבא׃
Proverbes 2:10
כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם׃
Proverbes 2:16-19
16
להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃
17
העזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלהיה שכחה׃
18
כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלתיה׃
19
כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים׃
Proverbes 5:3-8
3
כי נפת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה׃
4
ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות׃
5
רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו׃
6
ארח חיים פן תפלס נעו מעגלתיה לא תדע׃
7
ועתה בנים שמעו לי ואל תסורו מאמרי פי׃
8
הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה׃
Proverbes 6:20-25
20
נצר בני מצות אביך ואל תטש תורת אמך׃
21
קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרתך׃
22
בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך׃
23
כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר׃
24
לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה׃
25
אל תחמד יפיה בלבבך ואל תקחך בעפעפיה׃
Proverbes 6:29-25
Proverbes 6:32-25
Proverbes 6:33-25
Proverbes 7:5
לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃
Proverbes 7:25-27
25
אל ישט אל דרכיה לבך אל תתע בנתיבותיה׃
26
כי רבים חללים הפילה ועצמים כל הרגיה׃
27
דרכי שאול ביתה ירדות אל חדרי מות׃
Proverbes 9:13-18
13
אשת כסילות המיה פתיות ובל ידעה מה׃
14
וישבה לפתח ביתה על כסא מרמי קרת׃
15
לקרא לעברי דרך המישרים ארחותם׃
16
מי פתי יסר הנה וחסר לב ואמרה לו׃
17
מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם׃
18
ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קראיה׃
Proverbes 22:14
שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה יפול שם׃
Proverbes 23:26-28
26
תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תרצנה׃
27
כי שוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה׃
28
אף היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף׃
Proverbes 18:24
איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח׃