Génèse 6:2
ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו׃
Job 31:1
ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה׃
Psaumes 119:37
העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני׃
Ezechiel 23:5
ותזן אהלה תחתי ותעגב על מאהביה אל אשור קרובים׃
Ezechiel 23:6
לבשי תכלת פחות וסגנים בחורי חמד כלם פרשים רכבי סוסים׃
Ezechiel 23:12-16
12
אל בני אשור עגבה פחות וסגנים קרבים לבשי מכלול פרשים רכבי סוסים בחורי חמד כלם׃
13
וארא כי נטמאה דרך אחד לשתיהן׃
14
ותוסף אל תזנותיה ותרא אנשי מחקה על הקיר צלמי כשדיים חקקים בששר׃
15
חגורי אזור במתניהם סרוחי טבולים בראשיהם מראה שלישים כלם דמות בני בבל כשדים ארץ מולדתם׃
16
ותעגב עליהם למראה עיניה ותשלח מלאכים אליהם כשדימה׃
Matthieu 5:28
אבל אני אמר לכם כל אשר יביט באשה לחמד אותה נאף נאפה בלבו׃
2 Pierre 2:14
עינים להם מלאות נאפים אשר לא תחדלות מחטוא ואת נפשות הפתאים יצודדו ולב מלמד בצע להם בני המארה׃
1 Jean 2:16
כי כל אשר בחלד תאות הבשר ותאות העינים וגאות ההון איננו מן אבינו כי אם מן החלד׃
2 Samuel 13:11
ותגש אליו לאכל ויחזק בה ויאמר לה בואי שכבי עמי אחותי׃
Proverbes 2:16
להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃
Proverbes 5:9
פן תתן לאחרים הודך ושנתיך לאכזרי׃
Proverbes 7:13
והחזיקה בו ונשקה לו העזה פניה ותאמר לו׃
Jérémie 3:3
וימנעו רבבים ומלקוש לוא היה ומצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם׃
Ezechiel 16:25
אל כל ראש דרך בנית רמתך ותתעבי את יפיך ותפשקי את רגליך לכל עובר ותרבי את תזנתך׃
Ezechiel 16:32
האשה המנאפת תחת אישה תקח את זרים׃
Ezechiel 16:34
ויהי בך הפך מן הנשים בתזנותיך ואחריך לא זונה ובתתך אתנן ואתנן לא נתן לך ותהי להפך׃