Génèse 39:21
ויהי יהוה את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסהר׃
Génèse 18:3
ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך׃
Génèse 19:19
הנה נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי׃
Génèse 32:5
ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך׃
Génèse 33:8
ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא חן בעיני אדני׃
Génèse 33:10
ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני׃
1 Samuel 16:22
וישלח שאול אל ישי לאמר יעמד נא דוד לפני כי מצא חן בעיני׃
Néhémie 2:4
ויאמר לי המלך על מה זה אתה מבקש ואתפלל אל אלהי השמים׃
Néhémie 2:5
ואמר למלך אם על המלך טוב ואם ייטב עבדך לפניך אשר תשלחני אל יהודה אל עיר קברות אבתי ואבננה׃
Proverbes 16:7
ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו׃
Génèse 39:22
ויתן שר בית הסהר ביד יוסף את כל האסירם אשר בבית הסהר ואת כל אשר עשים שם הוא היה עשה׃
Génèse 15:2
ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר׃
Génèse 24:2
ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי׃
Génèse 41:40
אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך׃
Génèse 41:41
ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים׃
Proverbes 14:35
רצון מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש׃
Proverbes 17:2
עבד משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה׃
Proverbes 22:29
חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשכים׃
Proverbes 27:18
נצר תאנה יאכל פריה ושמר אדניו יכבד׃
Actes 20:28
לכן שמרו את נפשותיכם ואת כל העדר אשר הקים אתכם רוח הקדש לפקידים בו לרעות את עדת האלהים אשר קנה לו בדם נפשו׃