Génèse 40:3
ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם׃
Génèse 40:4
ויפקד שר הטבחים את יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים במשמר׃
Génèse 39:2
ויהי יהוה את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי׃
Génèse 39:3
וירא אדניו כי יהוה אתו וכל אשר הוא עשה יהוה מצליח בידו׃
Génèse 49:23
וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים׃
Génèse 49:24
ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל׃
1 Samuel 2:30
לכן נאם יהוה אלהי ישראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ועתה נאם יהוה חלילה לי כי מכבדי אכבד ובזי יקלו׃
Psaumes 1:3
והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח׃
Psaumes 37:3-11
3
בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה׃
4
והתענג על יהוה ויתן לך משאלת לבך׃
5
גול על יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה׃
6
והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים׃
7
דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות׃
8
הרף מאף ועזב חמה אל תתחר אך להרע׃
9
כי מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשו ארץ׃
10
ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו׃
11
וענוים יירשו ארץ והתענגו על רב שלום׃
Esaïe 43:2
כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך׃
Daniel 6:22
אלהי שלח מלאכה וסגר פם אריותא ולא חבלוני כל קבל די קדמוהי זכו השתכחת לי ואף קדמיך מלכא חבולה לא עבדת׃