Génèse 39:2
ויהי יהוה את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי׃
Génèse 21:22
ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר אתה עשה׃
Génèse 49:23
וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים׃
Génèse 49:24
ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל׃
Esaïe 41:10
אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי׃
Esaïe 43:2
כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך׃
Daniel 6:22
אלהי שלח מלאכה וסגר פם אריותא ולא חבלוני כל קבל די קדמוהי זכו השתכחת לי ואף קדמיך מלכא חבולה לא עבדת׃
Romains 8:31
ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃
Romains 8:32
אשר על בנו יחידו לא חס כי אם נתנו בעד כלנו הלא גם יתן לנו עמו את הכל׃
Romains 8:37
אבל בכל אלה גברנו מאד על ידי האהב אתנו׃
1 Pierre 3:13
ומי ירע לכם אם תקנאו לעשות הטוב׃
1 Pierre 3:14
אבל אשריכם גם אם תענו למען הצדקה אך מוראם לא תיראו ולא תעריצו׃
1 Pierre 3:17
כי טוב לכם אם חפץ אלהים הוא אשר תענו בעשותכם הטוב משתענו בעשותכם רע׃
1 Pierre 4:14-16
14
אם יחרפו אתכם למען שם המשיח אשריכם כי נחה עליכם רוח הכבוד רוח אלהים אצלם מנאץ הוא ואצלכם נכבד׃
15
רק אל יענה איש מכם כרצח או כגנב או כפעל און או כנכנס בפקדת אחרים׃
16
ואם יענה כאחד המשיחיים אל יבוש כי אם יודה לאלהים על הדבר הזה׃
Génèse 40:3
ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם׃
Exode 3:21
ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם׃
Exode 11:3
ויתן יהוה את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם׃
Exode 12:36
ויהוה נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום וינצלו את מצרים׃
Psaumes 105:19
עד עת בא דברו אמרת יהוה צרפתהו׃
Psaumes 105:22
לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם׃
Psaumes 106:46
ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם׃
Proverbes 16:7
ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו׃
Daniel 1:9
ויתן האלהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים׃
Actes 7:9
ויקנאו האבות ביוסף וימכרו אותו מצרימה ואלהים היה עמו׃
Actes 7:10
ויצילהו מכל צרותיו ויתן לו חן וחכמה לפני פרעה מלך מצרים וישימהו שליט על מצרים ועל כל ביתו׃