Génèse 40:15
כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור׃
Génèse 41:14
וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה׃
Psaumes 105:18
ענו בכבל רגליו ברזל באה נפשו׃
Psaumes 105:19
עד עת בא דברו אמרת יהוה צרפתהו׃
Esaïe 53:8
מעצר וממשפט לקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו׃
Daniel 3:21
באדין גבריא אלך כפתו בסרבליהון פטישיהון וכרבלתהון ולבשיהון ורמיו לגוא אתון נורא יקדתא׃
Daniel 3:22
כל קבל דנה מן די מלת מלכא מחצפה ואתונא אזה יתירא גבריא אלך די הסקו לשדרך מישך ועבד נגו קטל המון שביבא די נורא׃
2 Timothée 2:9
אשר בעבורה אני נשא רעות עד למוסרות כעשה עול אבל דבר האלהים איננו נאסר׃
1 Pierre 2:19
כי חסד הוא לאיש אם ישבע ממררים ויענה חנם למען דעת האלהים׃
Génèse 40:1-3
1
ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים׃
2
ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים׃
3
ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם׃
Génèse 40:15-3
Génèse 41:9-14
9
וידבר שר המשקים את פרעה לאמר את חטאי אני מזכיר היום׃
10
פרעה קצף על עבדיו ויתן אתי במשמר בית שר הטבחים אתי ואת שר האפים׃
11
ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלמו חלמנו׃
12
ושם אתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתר לנו את חלמתינו איש כחלמו פתר׃
13
ויהי כאשר פתר לנו כן היה אתי השיב על כני ואתו תלה׃
14
וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה׃
Psaumes 76:10
כי חמת אדם תודך שארית חמת תחגר׃