Génèse 39:14
ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמר ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו בא אלי לשכב עמי ואקרא בקול גדול׃
Exode 20:16
לא תענה ברעך עד שקר׃
Exode 23:1
לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס׃
1 Rois 18:17
ויהי כראות אחאב את אליהו ויאמר אחאב אליו האתה זה עכר ישראל׃
1 Rois 21:9-13
9
ותכתב בספרים לאמר קראו צום והושיבו את נבות בראש העם׃
10
והושיבו שנים אנשים בני בליעל נגדו ויעדהו לאמר ברכת אלהים ומלך והוציאהו וסקלהו וימת׃
11
ויעשו אנשי עירו הזקנים והחרים אשר הישבים בעירו כאשר שלחה אליהם איזבל כאשר כתוב בספרים אשר שלחה אליהם׃
12
קראו צום והשיבו את נבות בראש העם׃
13
ויבאו שני האנשים בני בליעל וישבו נגדו ויעדהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמר ברך נבות אלהים ומלך ויצאהו מחוץ לעיר ויסקלהו באבנים וימת׃
Psaumes 37:14
חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך׃
Psaumes 55:3
מקול אויב מפני עקת רשע כי ימיטו עלי און ובאף ישטמוני׃
Psaumes 120:2-4
2
יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה׃
3
מה יתן לך ומה יסיף לך לשון רמיה׃
4
חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים׃
Proverbes 12:19
שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר׃
Proverbes 19:5
עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט׃
Proverbes 19:9
עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים יאבד׃
Matthieu 26:65
ויקרע הכהן הגדול את בגדיו ויאמר הוא גדף ומה לנו עוד לבקש עדים הנה עתה שמעתם את גדופו׃