Génèse 39:8
וימאן ויאמר אל אשת אדניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי׃
Génèse 39:10
ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה׃
Proverbes 7:13-27
13
והחזיקה בו ונשקה לו העזה פניה ותאמר לו׃
14
זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי׃
15
על כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך׃
16
מרבדים רבדתי ערשי חטבות אטון מצרים׃
17
נפתי משכבי מר אהלים וקנמון׃
18
לכה נרוה דדים עד הבקר נתעלסה באהבים׃
19
כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק׃
20
צרור הכסף לקח בידו ליום הכסא יבא ביתו׃
21
הטתו ברב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו׃
22
הולך אחריה פתאם כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אויל׃
23
עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא׃
24
ועתה בנים שמעו לי והקשיבו לאמרי פי׃
25
אל ישט אל דרכיה לבך אל תתע בנתיבותיה׃
26
כי רבים חללים הפילה ועצמים כל הרגיה׃
27
דרכי שאול ביתה ירדות אל חדרי מות׃
Ecclesiaste 7:26
ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה׃
Ezechiel 16:30
מה אמלה לבתך נאם אדני יהוה בעשותך את כל אלה מעשה אשה זונה שלטת׃
Ezechiel 16:31
בבנותיך גבך בראש כל דרך ורמתך עשיתי בכל רחוב ולא הייתי כזונה לקלס אתנן׃
1 Samuel 15:27
ויסב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרע׃
Proverbes 1:15
בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם׃
Proverbes 5:8
הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה׃
Proverbes 6:5
הנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש׃
Ecclesiaste 7:26
ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה׃
Marc 14:51
ונער אחד הלך אחריו מעטף בסדין לכסות את ערותו ויאחזהו הנערים׃
Marc 14:52
והוא עזב את הסדין בידם וינס ערם מפניהם׃
1 Corinthiens 15:33
אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות׃
2 Timothée 2:22
ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃
1 Pierre 2:11
אהובים אזהירכם כגרים ותושבים הנזרו מתאות הבשר המתגרות בנפש׃