Job 24:15
ועין נאף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין וסתר פנים ישים׃
Proverbes 9:17
מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם׃
Jérémie 23:24
אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם יהוה הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם יהוה׃
Malachie 3:5
וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃
Ephésiens 5:3
אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים׃
Ephésiens 5:12
כי מה שהם עשים בסתר חרפה היא אך לספר׃