Génèse 16:3-6
3
ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה׃
4
ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה׃
5
ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך׃
6
ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה׃
Génèse 16:15-6
Génèse 17:20
ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול׃
Génèse 16:1
ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר׃
Génèse 16:15
ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל׃
2 Rois 2:23
ויעל משם בית אל והוא עלה בדרך ונערים קטנים יצאו מן העיר ויתקלסו בו ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח׃
2 Rois 2:24
ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם יהוה ותצאנה שתים דבים מן היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים׃
2 Chroniques 30:10
ויהיו הרצים עברים מעיר לעיר בארץ אפרים ומנשה ועד זבלון ויהיו משחיקים עליהם ומלעגים בם׃
2 Chroniques 36:16
ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו עד עלות חמת יהוה בעמו עד לאין מרפא׃
Néhémie 4:1-5
1
ויהי כאשר שמע סנבלט כי אנחנו בונים את החומה ויחר לו ויכעס הרבה וילעג על היהודים׃
2
ויאמר לפני אחיו וחיל שמרון ויאמר מה היהודים האמללים עשים היעזבו להם היזבחו היכלו ביום היחיו את האבנים מערמות העפר והמה שרופות׃
3
וטוביה העמני אצלו ויאמר גם אשר הם בונים אם יעלה שועל ופרץ חומת אבניהם׃
4
שמע אלהינו כי היינו בוזה והשב חרפתם אל ראשם ותנם לבזה בארץ שביה׃
5
ואל תכס על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחה כי הכעיסו לנגד הבונים׃
Job 30:1
ועתה שחקו עלי צעירים ממני לימים אשר מאסתי אבותם לשית עם כלבי צאני׃
Psaumes 22:6
ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם׃
Psaumes 42:10
ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל היום איה אלהיך׃
Psaumes 44:13
תשימנו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃
Psaumes 44:14
תשימנו משל בגוים מנוד ראש בל אמים׃
Proverbes 20:11
גם במעלליו יתנכר נער אם זך ואם ישר פעלו׃
Lamentations 1:7
זכרה ירושלם ימי עניה ומרודיה כל מחמדיה אשר היו מימי קדם בנפל עמה ביד צר ואין עוזר לה ראוה צרים שחקו על משבתה׃
Galates 4:22
כי כתוב שהיו לאברהם שני בנים האחד מן האמה והשני מן החפשיה׃
Galates 4:29
וכאשר הנולד לפי הבשר אז היה רדף את הנולד לפי הרוח כן הוא גם עתה׃
Hébreux 11:36
מהם נסו בתעלולים ובמכות וגם נמסרו לכבל ומסגר׃