Génèse 17:17
ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד׃
Génèse 18:12-15
12
ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן׃
13
ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי׃
14
היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן׃
15
ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת׃
1 Samuel 1:26-28
26
ותאמר בי אדני חי נפשך אדני אני האשה הנצבת עמכה בזה להתפלל אל יהוה׃
27
אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו׃
28
וגם אנכי השאלתהו ליהוה כל הימים אשר היה הוא שאול ליהוה וישתחו שם ליהוה׃
1 Samuel 2:1-10
1
ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך׃
2
אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו׃
3
אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא נתכנו עללות׃
4
קשת גברים חתים ונכשלים אזרו חיל׃
5
שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה׃
6
יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל׃
7
יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם׃
8
מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃
9
רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש׃
10
יהוה יחתו מריבו עלו בשמים ירעם יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו׃
Psaumes 113:9
מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה׃
Psaumes 126:2
אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם אלה׃
Esaïe 49:15
התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך׃
Esaïe 49:21
ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה גלה וסורה ואלה מי גדל הן אני נשארתי לבדי אלה איפה הם׃
Esaïe 54:1
רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר יהוה׃
Luc 1:46-55
46
ותאמר מרים רוממה נפשי את יהוה׃
47
ותגל רוחי באלהי ישעי׃
48
]94-84[ אשר ראה בעני אמתו כי הנה מעתה כל הדרות יאשרוני כי גדלות עשה לי שדי וקדוש שמו׃
49
]94-84[׃
50
וחסדו לדור דורים על יראיו׃
51
גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם׃
52
הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים׃
53
רעבים מלא טוב ועשירים שלח ריקם׃
54
תמך בישראל עבדו לזכר את רחמיו׃
55
כאשר דבר אל אבותינו לאברהם ולזרעו עד עולם׃
Jean 16:21
האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם׃
Jean 16:22
וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃
Galates 4:27
כי כתוב רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה׃
Galates 4:28
ואנחנו אחי הננו כיצחק בני ההבטחה׃
Hébreux 11:11
באמונה שרה גם היא קבלה הכח להזריע ותלד אחרי בלתה כי חשבה לנאמן את המבטיח׃
Luc 1:14
והיה לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו׃
Luc 1:58
וישמעו שכניה וקרוביה כי הגדיל יהוה את חסדו עמה וישמחו אתה׃
Romains 12:15
שמחו עם השמחים ובכו עם הבכים׃