Nombres 10:12
ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן׃
Nombres 12:16
ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן׃
Nombres 13:3
וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי יהוה כלם אנשים ראשי בני ישראל המה׃
Nombres 13:26
וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ׃
1 Samuel 25:1
וימת שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו ויקברהו בביתו ברמה ויקם דוד וירד אל מדבר פארן׃
Génèse 24:3
ואשביעך ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו׃
Génèse 24:4
כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק׃
Génèse 26:34
ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי ואת בשמת בת אילן החתי׃
Génèse 26:35
ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה׃
Génèse 27:46
ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אם לקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ למה לי חיים׃
Génèse 28:1
ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען׃
Génèse 28:2
קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך׃
Juges 14:2
ויעל ויגד לאביו ולאמו ויאמר אשה ראיתי בתמנתה מבנות פלשתים ועתה קחו אותה לי לאשה׃
1 Corinthiens 7:38
לכן המשיא אתה טוב הוא עשה ואשר איננו משיא עשה טוב ממנו׃