Génèse 19:27
וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני יהוה׃
Génèse 22:3
וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמרו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלהים׃
Génèse 24:54
ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני לאדני׃
Génèse 26:31
וישכימו בבקר וישבעו איש לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום׃
Psaumes 119:60
חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך׃
Proverbes 27:14
מברך רעהו בקול גדול בבקר השכים קללה תחשב לו׃
Ecclesiaste 9:10
כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה׃
Génèse 25:6
ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם׃
Génèse 36:6
ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו׃
Génèse 36:7
כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם׃
Jean 8:35
והעבד לא ישכן בבית לעולם הבן ישכן לעולם׃
Génèse 16:7
וימצאה מלאך יהוה על עין המים במדבר על העין בדרך שור׃
Génèse 37:15
וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש׃
Psaumes 107:4
תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו׃
Esaïe 16:8
כי שדמות חשבון אמלל גפן שבמה בעלי גוים הלמו שרוקיה עד יעזר נגעו תעו מדבר שלחותיה נטשו עברו ים׃
Galates 4:23-25
23
ואשר לאמה הוא נולד לפי הבשר ואשר לחפשיה על פי ההבטחה׃
24
והדברים הם לרמז כי שתי הבריתות הנה האחת מן הר סיני היולדת לעבדות והיא הגר׃
25
כי הגר סיני הר בערב הוא והוא כנגד ירושלים של עתה כי היא בעבדות עם בניה׃
Génèse 21:33
ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם יהוה אל עולם׃
Génèse 22:19
וישב אברהם אל נעריו ויקמו וילכו יחדו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע׃
Génèse 26:33
ויקרא אתה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה׃
Génèse 46:1
ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק׃
1 Rois 19:3
וירא ויקם וילך אל נפשו ויבא באר שבע אשר ליהודה וינח את נערו שם׃