Génèse 12:11-13
11
ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את׃
12
והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו׃
13
אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך׃
Génèse 26:7
וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחתי הוא כי ירא לאמר אשתי פן יהרגני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה היא׃
2 Chroniques 19:2
ויצא אל פניו יהוא בן חנני החזה ויאמר אל המלך יהושפט הלרשע לעזר ולשנאי יהוה תאהב ובזאת עליך קצף מלפני יהוה׃
2 Chroniques 20:37
ויתנבא אליעזר בן דדוהו ממרשה על יהושפט לאמר כהתחברך עם אחזיהו פרץ יהוה את מעשיך וישברו אניות ולא עצרו ללכת אל תרשיש׃
2 Chroniques 32:31
וכן במליצי שרי בבל המשלחים עליו לדרש המופת אשר היה בארץ עזבו האלהים לנסותו לדעת כל בלבבו׃
Proverbes 24:16
כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה׃
Ecclesiaste 7:20
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא׃
Galates 2:11
וכאשר בא כיפא לאנטיוכיא הוכחתי אל פניו דרכו מפני שהיה בו אשם׃
Galates 2:12
כי לפני בא אנשים מאת יעקב היה אכל עם הגוים יחדו וכבאם היה מתרחק ופורש מהם מיראתו את בני המילה׃
Ephésiens 4:25
על כן הסירו מכם את השקר ודברו אמת איש את רעהו כי אברים כלנו יחד איש לאיש׃
Colossiens 3:9
ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃
Génèse 12:15
ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה׃
Génèse 26:1
ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה׃
Génèse 26:16
ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד׃