Génèse 20:5
הלא הוא אמר לי אחתי הוא והיא גם הוא אמרה אחי הוא בתם לבבי ובנקין כפי עשיתי זאת׃
Proverbes 27:5
טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת׃
Génèse 26:11
ויצו אבימלך את כל העם לאמר הנגע באיש הזה ובאשתו מות יומת׃
Génèse 24:65
ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס׃
1 Chroniques 21:3-6
3
ויאמר יואב יוסף יהוה על עמו כהם מאה פעמים הלא אדני המלך כלם לאדני לעבדים למה יבקש זאת אדני למה יהיה לאשמה לישראל׃
4
ודבר המלך חזק על יואב ויצא יואב ויתהלך בכל ישראל ויבא ירושלם׃
5
ויתן יואב את מספר מפקד העם אל דויד ויהי כל ישראל אלף אלפים ומאה אלף איש שלף חרב ויהודה ארבע מאות ושבעים אלף איש שלף חרב׃
6
ולוי ובנימן לא פקד בתוכם כי נתעב דבר המלך את יואב׃
Proverbes 9:8
אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך׃
Proverbes 9:9
תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח׃
Proverbes 12:1
אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער׃
Proverbes 25:12
נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על אזן שמעת׃
Proverbes 27:5
טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת׃
Jonas 1:6
ויקרב אליו רב החבל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלהיך אולי יתעשת האלהים לנו ולא נאבד׃
Apocalypse 3:19
]12-02[ אני את כל אשר אהב אוכיחם ואיסרם לכן תשקד ותשוב, הנני עמד לפתח ודפק והיה כי ישמע איש לקולי ופתח הפתח אבוא אליו לסעוד עמו והוא עמדי׃