Génèse 12:1
ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך׃
Génèse 12:9
ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה׃
Génèse 12:11-20
11
ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את׃
12
והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו׃
13
אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך׃
14
ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה הוא מאד׃
15
ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה׃
16
ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים׃
17
וינגע יהוה את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם׃
18
ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך הוא׃
19
למה אמרת אחתי הוא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך׃
20
ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת אשתו ואת כל אשר לו׃
Actes 7:3-5
3
ויאמר אליו לך לך מארצך וממולדתך ובא אל הארץ אשר אראך׃
4
ויצא מארץ כשדים וישב בחרן ואחרי מות אביו העביר אתו משם אל הארץ הזאת אשר אתם ישבים בה עתה׃
5
ולא נתן לו נחלה בה אף לא מדרך כף רגל ויבטח לתתה לאחזה לו ולזרעו אחריו ועוד לא היה לו בן׃
Hébreux 11:8
באמונה שמע אברהם כאשר נקרא ללכת אל הארץ אשר יירשנה ויצא ולא ידע אנה יבוא׃
1 Samuel 23:21
ויאמר שאול ברוכים אתם ליהוה כי חמלתם עלי׃
Psaumes 64:5
יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃
Actes 5:9
ויאמר פטרוס אליה למה זה נועדתם לנסות את רוח יהוה הנה בפתח רגלי המקברים את אישך ונשאו אתך החוצה׃
Génèse 12:13
אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך׃