Génèse 22:12
ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני׃
Génèse 42:18
ויאמר אלהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו את האלהים אני ירא׃
Néhémie 5:15
והפחות הראשנים אשר לפני הכבידו על העם ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים ארבעים גם נעריהם שלטו על העם ואני לא עשיתי כן מפני יראת אלהים׃
Job 1:1
איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע׃
Job 28:28
ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה׃
Psaumes 14:4
הלא ידעו כל פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו׃
Psaumes 36:1-4
1
למנצח לעבד יהוה לדוד נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו׃
2
כי החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא׃
3
דברי פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב׃
4
און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס׃
Proverbes 1:7
יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃
Proverbes 2:5
אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא׃
Proverbes 8:13
יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי׃
Proverbes 16:6
בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע׃
Romains 3:18
אין פחד אלהים לנגד עיניהם׃
Génèse 12:12
והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו׃
Génèse 26:7
וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחתי הוא כי ירא לאמר אשתי פן יהרגני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה היא׃