Psaumes 8:4
מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃
Proverbes 24:16
כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה׃
Ecclesiaste 7:26
ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה׃
Luc 21:34
רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃
1 Corinthiens 10:11
כל זאת מצאתם להיות למופת ותכתב למוסר לנו אשר הגיעו אלינו קצי העולמים׃
1 Corinthiens 10:12
לכן החשב שהוא נצב ירא פן יפול׃
1 Pierre 4:7
הן קץ הכל קרב לכן היו צנועים וערים להתפלל׃