Génèse 11:3
ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר׃
Génèse 9:21
וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה׃
Proverbes 23:31-33
31
אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישרים׃
32
אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש׃
33
עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות׃
Habaquq 2:15
הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר למען הביט על מעוריהם׃
Habaquq 2:16
שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על כבודך׃
Lévitique 18:6
איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה׃
Lévitique 18:7
ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה׃
Marc 12:19
רבי כתב לנו משה כי ימות אחי איש ועזב אשה ובנים אין לו ייבם אחיו את אשתו ויקם זרע לאחיו׃