Psaumes 18:1-50
1
למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃
2
יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃
3
מהלל אקרא יהוה ומן איבי אושע׃
4
אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל יבעתוני׃
5
חבלי שאול סבבוני קדמוני מוקשי מות׃
6
בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו׃
7
ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו׃
8
עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃
9
ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו׃
10
וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח׃
11
ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת מים עבי שחקים׃
12
מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי אש׃
13
וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש׃
14
וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃
15
ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך׃
16
ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים׃
17
יצילני מאיבי עז ומשנאי כי אמצו ממני׃
18
יקדמוני ביום אידי ויהי יהוה למשען לי׃
19
ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי׃
20
יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי׃
21
כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי׃
22
כי כל משפטיו לנגדי וחקתיו לא אסיר מני׃
23
ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני׃
24
וישב יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו׃
25
עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם׃
26
עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל׃
27
כי אתה עם עני תושיע ועינים רמות תשפיל׃
28
כי אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי׃
29
כי בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג שור׃
30
האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃
31
כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו׃
32
האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי׃
33
משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני׃
34
מלמד ידי למלחמה ונחתה קשת נחושה זרועתי׃
35
ותתן לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני׃
36
תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי׃
37
ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם׃
38
אמחצם ולא יכלו קום יפלו תחת רגלי׃
39
ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי׃
40
ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם׃
41
ישועו ואין מושיע על יהוה ולא ענם׃
42
ואשחקם כעפר על פני רוח כטיט חוצות אריקם׃
43
תפלטני מריבי עם תשימני לראש גוים עם לא ידעתי יעבדוני׃
44
לשמע אזן ישמעו לי בני נכר יכחשו לי׃
45
בני נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם׃
46
חי יהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישעי׃
47
האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי׃
48
מפלטי מאיבי אף מן קמי תרוממני מאיש חמס תצילני׃
49
על כן אודך בגוים יהוה ולשמך אזמרה׃
50
מגדל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם׃
Psaumes 40:1-17
1
למנצח לדוד מזמור קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי׃
2
ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשרי׃
3
ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה׃
4
אשרי הגבר אשר שם יהוה מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב׃
5
רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃
6
זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת׃
7
אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי׃
8
לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃
9
בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת׃
10
צדקתך לא כסיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב׃
11
אתה יהוה לא תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני׃
12
כי אפפו עלי רעות עד אין מספר השיגוני עונתי ולא יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני׃
13
רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה׃
14
יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃
15
ישמו על עקב בשתם האמרים לי האח האח׃
16
ישישו וישמחו בך כל מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך׃
17
ואני עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל תאחר׃
Psaumes 103:1-22
1
לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃
2
ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃
3
הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃
4
הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים׃
5
המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי׃
6
עשה צדקות יהוה ומשפטים לכל עשוקים׃
7
יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו׃
8
רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב חסד׃
9
לא לנצח יריב ולא לעולם יטור׃
10
לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו׃
11
כי כגבה שמים על הארץ גבר חסדו על יראיו׃
12
כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו׃
13
כרחם אב על בנים רחם יהוה על יראיו׃
14
כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו׃
15
אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ׃
16
כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו׃
17
וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃
18
לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם׃
19
יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה׃
20
ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו׃
21
ברכו יהוה כל צבאיו משרתיו עשי רצונו׃
22
ברכו יהוה כל מעשיו בכל מקמות ממשלתו ברכי נפשי את יהוה׃
Psaumes 106:1-107
1
הללויה הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃
2
מי ימלל גבורות יהוה ישמיע כל תהלתו׃
3
אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל עת׃
4
זכרני יהוה ברצון עמך פקדני בישועתך׃
5
לראות בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם נחלתך׃
6
חטאנו עם אבותינו העוינו הרשענו׃
7
אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך לא זכרו את רב חסדיך וימרו על ים בים סוף׃
8
ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו׃
9
ויגער בים סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר׃
10
ויושיעם מיד שונא ויגאלם מיד אויב׃
11
ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר׃
12
ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו׃
13
מהרו שכחו מעשיו לא חכו לעצתו׃
14
ויתאוו תאוה במדבר וינסו אל בישימון׃
15
ויתן להם שאלתם וישלח רזון בנפשם׃
16
ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה׃
17
תפתח ארץ ותבלע דתן ותכס על עדת אבירם׃
18
ותבער אש בעדתם להבה תלהט רשעים׃
19
יעשו עגל בחרב וישתחוו למסכה׃
20
וימירו את כבודם בתבנית שור אכל עשב׃
21
שכחו אל מושיעם עשה גדלות במצרים׃
22
נפלאות בארץ חם נוראות על ים סוף׃
23
ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית׃
24
וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו׃
25
וירגנו באהליהם לא שמעו בקול יהוה׃
26
וישא ידו להם להפיל אותם במדבר׃
27
ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות׃
28
ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים׃
29
ויכעיסו במעלליהם ותפרץ בם מגפה׃
30
ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה׃
31
ותחשב לו לצדקה לדר ודר עד עולם׃
32
ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם׃
33
כי המרו את רוחו ויבטא בשפתיו׃
34
לא השמידו את העמים אשר אמר יהוה להם׃
35
ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם׃
36
ויעבדו את עצביהם ויהיו להם למוקש׃
37
ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים׃
38
וישפכו דם נקי דם בניהם ובנותיהם אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים׃
39
ויטמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם׃
40
ויחר אף יהוה בעמו ויתעב את נחלתו׃
41
ויתנם ביד גוים וימשלו בהם שנאיהם׃
42
וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם׃
43
פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם׃
44
וירא בצר להם בשמעו את רנתם׃
45
ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו׃
46
ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם׃
47
הושיענו יהוה אלהינו וקבצנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך׃
48
ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללו יה׃
Psaumes 116:1-19
1
אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני׃
2
כי הטה אזנו לי ובימי אקרא׃
3
אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא׃
4
ובשם יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי׃
5
חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם׃
6
שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע׃
7
שובי נפשי למנוחיכי כי יהוה גמל עליכי׃
8
כי חלצת נפשי ממות את עיני מן דמעה את רגלי מדחי׃
9
אתהלך לפני יהוה בארצות החיים׃
10
האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד׃
11
אני אמרתי בחפזי כל האדם כזב׃
12
מה אשיב ליהוה כל תגמולוהי עלי׃
13
כוס ישועות אשא ובשם יהוה אקרא׃
14
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
15
יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו׃
16
אנה יהוה כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי׃
17
לך אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא׃
18
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
19
בחצרות בית יהוה בתוככי ירושלם הללו יה׃
1 Timothée 1:14-16
14
ויגדל עלי במאד מאד חסד אדנינו עם האמונה והאהבה במשיח ישוע׃
15
נאמן הדבר וראוי להתקבל על כל כי המשיח ישוע בא לעולם להושיע את החטאים אשר אנכי הגדול בהם׃
16
ובעבור זאת רחמתי למען אשר יראה ישוע המשיח בי בראשונה את כל ארך רוחו להיותי למופת לכל אשר יבאו להאמין בו לחיי עולם׃
Génèse 12:13
אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך׃
Deutéronome 31:17
וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה׃
1 Samuel 27:1
ויאמר דוד אל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי טוב כי המלט אמלט אל ארץ פלשתים ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל ונמלטתי מידו׃
1 Rois 9:9
ואמרו על אשר עזבו את יהוה אלהיהם אשר הוציא את אבתם מארץ מצרים ויחזקו באלהים אחרים וישתחו להם ויעבדם על כן הביא יהוה עליהם את כל הרעה הזאת׃
Psaumes 77:7-11
7
הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד׃
8
האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר׃
9
השכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה׃
10
ואמר חלותי היא שנות ימין עליון׃
11
אזכיר מעללי יה כי אזכרה מקדם פלאך׃
Psaumes 116:11
אני אמרתי בחפזי כל האדם כזב׃
Matthieu 8:25
ויגשו אליו תלמידיו ויעירו אותו לאמר הושיענו אדנינו אבדנו׃
Matthieu 8:26
ויאמר אליהם קטני האמונה למה זה יראתם ויקם ויגער ברוחות ובים ותהי דממה גדולה׃
Marc 9:19
ויען ויאמר להם הוי דור בלתי מאמין עד מתי אהיה עמכם עד מתי אסבל אתכם הביאו אתו לפני׃
Romains 8:31
ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃