Jérémie 12:1
צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בגדי בגד׃
Job 8:20
הן אל לא ימאס תם ולא יחזיק ביד מרעים׃
Job 9:22
אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה׃
Job 9:23
אם שוט ימית פתאם למסת נקים ילעג׃
Ecclesiaste 7:15
את הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו׃
Ecclesiaste 8:12
אשר חטא עשה רע מאת ומאריך לו כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האלהים אשר ייראו מלפניו׃
Ecclesiaste 8:13
וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני אלהים׃
Esaïe 3:10
אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו׃
Esaïe 3:11
אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו׃
Esaïe 57:1
הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק׃
Esaïe 57:2
יבוא שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו׃
Malachie 3:18
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו׃
Deutéronome 32:4
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא׃
Job 8:3
האל יעות משפט ואם שדי יעות צדק׃
Job 34:17-19
17
האף שונא משפט יחבוש ואם צדיק כביר תרשיע׃
18
האמר למלך בליעל רשע אל נדיבים׃
19
אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע לפני דל כי מעשה ידיו כלם׃
Psaumes 11:5-7
5
יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו׃
6
ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃
7
כי צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו׃
Psaumes 58:11
ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלהים שפטים בארץ׃
Psaumes 94:2
הנשא שפט הארץ השב גמול על גאים׃
Psaumes 98:9
לפני יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים במישרים׃
Romains 3:6
חלילה שאם כן איך ישפט האלהים את העולם׃
Jean 5:22-27
22
כי האב לא ידין איש כי אם כל המשפט נתן לבן למען יכבדו כלם את הבן כאשר יכבדו את האב׃
23
מי אשר לא יכבד את הבן גם את האב אשר שלחו איננו מכבד׃
24
אמן אמן אני אמר לכם השמע דברי ומאמין לשלחי יש לו חיי עולמים ולא יבא במשפט כי עבר ממות לחיים׃
25
אמן אמן אני אמר לכם כי תבוא שעה ועתה היא אשר ישמעו המתים את קול בן האלהים והשמעים חיה יחיו׃
26
כי כאשר לאב יש חיים בעצמו כן נתן גם לבן להיות לו חיים בעצמו׃
27
ואף שלטן נתן לו לעשות משפט כי בן אדם הוא׃
2 Corinthiens 5:10
כי כלנו עתידים להראות לפני כסא דין המשיח למען יקבל איש ואיש כפי פעלו בחיי גופו אם טוב ואם רע׃