Génèse 4:9
ויאמר יהוה אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי׃
Génèse 12:13
אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך׃
Job 2:10
ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו׃
Proverbes 28:13
מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם׃
Jean 18:17
ותאמר האמה השערת אל פטרוס הלא גם אתה מתלמידי האיש הזה ויאמר אינני׃
Jean 18:25-27
25
ושמעון פטרוס עמד ומתחמם ויאמרו אליו הלא גם אתה מתלמידיו ויכחש ויאמר אינני׃
26
ויאמר איש מעבדי הכהן הגדול והוא מודע לאשר קצץ פטרוס את אזנו הלא ראיתיך עמו בתוך הגן׃
27
ויסף פטרוס לכחש ופתאם קרא התרנגול׃
Ephésiens 4:23
ותתחדשו ברוח שכלכם׃
Colossiens 3:9
ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃
1 Jean 1:8
אם נאמר כי אין בנו חטא הננו מתעים את נפשתינו והאמת אין בנו׃
Psaumes 44:21
הלא אלהים יחקר זאת כי הוא ידע תעלמות לב׃
Proverbes 12:19
שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר׃
Marc 2:8
וידע ישוע ברוחו כי ככה חשבו בלבבם ויאמר אליהם מדוע תחשבו כאלה בלבבכם׃
Jean 2:25
ולא הצטרך לעדות איש על האדם כי הוא ידע מה בקרב האדם׃
Romains 3:19
ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃