Génèse 17:3
ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר׃
Génèse 18:33
וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקמו׃
Génèse 35:9-15
9
וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו׃
10
ויאמר לו אלהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל׃
11
ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו׃
12
ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ׃
13
ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר אתו׃
14
ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצק עליה שמן׃
15
ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם אלהים בית אל׃
Exode 20:22
ויאמר יהוה אל משה כה תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם׃
Nombres 12:6-8
6
ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו׃
7
לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא׃
8
פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה׃
Deutéronome 5:4
פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש׃
Juges 6:21
וישלח מלאך יהוה את קצה המשענת אשר בידו ויגע בבשר ובמצות ותעל האש מן הצור ותאכל את הבשר ואת המצות ומלאך יהוה הלך מעיניו׃
Juges 13:20
ויהי בעלות הלהב מעל המזבח השמימה ויעל מלאך יהוה בלהב המזבח ומנוח ואשתו ראים ויפלו על פניהם ארצה׃
Jean 1:18
את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע׃
Jean 10:30
אני ואבי אחד אנחנו׃