Luc 10:40
ומרתא יגעה ברב שרותה ותגש ותאמר הלא תשים על לבך אדני אשר אחותי עזבתני לשרת לבדי אמר נא אליה ותעזר לי׃
Luc 10:41
ויען ישוע ויאמר לה מרתא מרתא את דאגת ומבהלת על הרבה׃
Génèse 31:53
אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו אלהי אביהם וישבע יעקב בפחד אביו יצחק׃
Exode 5:21
ויאמרו אלהם ירא יהוה עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו׃
1 Samuel 24:12-15
12
ישפט יהוה ביני ובינך ונקמני יהוה ממך וידי לא תהיה בך׃
13
כאשר יאמר משל הקדמני מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה בך׃
14
אחרי מי יצא מלך ישראל אחרי מי אתה רדף אחרי כלב מת אחרי פרעש אחד׃
15
והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את ריבי וישפטני מידך׃
2 Chroniques 24:22
ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו ויהרג את בנו וכמותו אמר ירא יהוה וידרש׃
Psaumes 7:8
יהוה ידין עמים שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי׃
Psaumes 35:23
העירה והקיצה למשפטי אלהי ואדני לריבי׃
Psaumes 43:1
שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד מאיש מרמה ועולה תפלטני׃