Génèse 46:1-34
1
ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק׃
2
ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני׃
3
ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם׃
4
אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך׃
5
ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו׃
6
ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו׃
7
בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו מצרימה׃
8
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן׃
9
ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרון וכרמי׃
10
ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית׃
11
ובני לוי גרשון קהת ומררי׃
12
ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול׃
13
ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרון׃
14
ובני זבולן סרד ואלון ויחלאל׃
15
אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש׃
16
ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי׃
17
ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל׃
18
אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש׃
19
בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן׃
20
ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן את מנשה ואת אפרים׃
21
ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד׃
22
אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל נפש ארבעה עשר׃
23
ובני דן חשים׃
24
ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושלם׃
25
אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבעה׃
26
כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש׃
27
ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים׃
28
ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה גשן׃
29
ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד׃
30
ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי׃
31
ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי׃
32
והאנשים רעי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו׃
33
והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם׃
34
ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה גם אנחנו גם אבתינו בעבור תשבו בארץ גשן כי תועבת מצרים כל רעה צאן׃
Exode 6:5
וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר את בריתי׃
Exode 6:6
לכן אמר לבני ישראל אני יהוה והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים׃
Exode 7:1-14
1
ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך׃
2
אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו׃
3
ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים׃
4
ולא ישמע אלכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים׃
5
וידעו מצרים כי אני יהוה בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם׃
6
ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו׃
7
ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל פרעה׃
8
ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר׃
9
כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין׃
10
ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין׃
11
ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן׃
12
וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה אהרן את מטתם׃
13
ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה׃
14
ויאמר יהוה אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם׃
Deutéronome 4:20
ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה׃
Deutéronome 6:22
ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו׃
Deutéronome 7:18
לא תירא מהם זכר תזכר את אשר עשה יהוה אלהיך לפרעה ולכל מצרים׃
Deutéronome 7:19
המסת הגדלת אשר ראו עיניך והאתת והמפתים והיד החזקה והזרע הנטויה אשר הוצאך יהוה אלהיך כן יעשה יהוה אלהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם׃
Deutéronome 11:2-4
2
וידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר יהוה אלהיכם את גדלו את ידו החזקה וזרעו הנטויה׃
3
ואת אתתיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעה מלך מצרים ולכל ארצו׃
4
ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ברדפם אחריכם ויאבדם יהוה עד היום הזה׃
Josué 24:4-7
4
ואתן ליצחק את יעקב ואת עשו ואתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים׃
5
ואשלח את משה ואת אהרן ואגף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו ואחר הוצאתי אתכם׃
6
ואוציא את אבותיכם ממצרים ותבאו הימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים ים סוף׃
7
ויצעקו אל יהוה וישם מאפל ביניכם ובין המצרים ויבא עליו את הים ויכסהו ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים ותשבו במדבר ימים רבים׃
Josué 24:17-7
1 Samuel 12:8
כאשר בא יעקב מצרים ויזעקו אבותיכם אל יהוה וישלח יהוה את משה ואת אהרן ויוציאו את אבתיכם ממצרים וישבום במקום הזה׃
Néhémie 9:9-11
9
ותרא את עני אבתינו במצרים ואת זעקתם שמעת על ים סוף׃
10
ותתן אתת ומפתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל עם ארצו כי ידעת כי הזידו עליהם ותעש לך שם כהיום הזה׃
11
והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה ואת רדפיהם השלכת במצולת כמו אבן במים עזים׃
Psaumes 51:4
לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃
Psaumes 78:43-51
43
אשר שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה צען׃
44
ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל ישתיון׃
45
ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשחיתם׃
46
ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה׃
47
יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל׃
48
ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים׃
49
ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים׃
50
יפלס נתיב לאפו לא חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר׃
51
ויך כל בכור במצרים ראשית אונים באהלי חם׃
Psaumes 105:27-37
27
שמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם׃
28
שלח חשך ויחשך ולא מרו את דבריו׃
29
הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם׃
30
שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם׃
31
אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם׃
32
נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם׃
33
ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם׃
34
אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר׃
35
ויאכל כל עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם׃
36
ויך כל בכור בארצם ראשית לכל אונם׃
37
ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל׃
Psaumes 135:9
שלח אתות ומפתים בתוככי מצרים בפרעה ובכל עבדיו׃
Psaumes 135:14
כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם׃
Exode 3:21
ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם׃
Exode 3:22
ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלת ושמתם על בניכם ועל בנתיכם ונצלתם את מצרים׃
Exode 12:35
ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלת׃
Exode 12:36
ויהוה נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום וינצלו את מצרים׃
Psaumes 105:37
ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל׃