Génèse 11:5
וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם׃
Génèse 1:26
ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ׃
Génèse 3:22
ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם׃
Esaïe 6:8
ואשמע את קול אדני אמר את מי אשלח ומי ילך לנו ואמר הנני שלחני׃
Job 5:12
מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה׃
Job 5:13
לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה׃
Job 12:20
מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח׃
Psaumes 2:4
יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו׃
Psaumes 33:10
יהוה הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים׃
Actes 2:4-11
4
וימלאו כלם רוח הקדש ויחלו לדבר בלשנות אחרות כאשר נתנם הרוח להטיף׃
5
ובירושלים שכנו יהודים אנשי חסד מכל גוי וגוי אשר תחת השמים׃
6
ויהי בהיות קול הרעש ההוא ויקבצו עם רב ויהיו נבכים כי איש איש שמע אתם מדברים בשפת עמו׃
7
וישתוממו ויתמהו ויאמרו איש אל רעהו הנה כל אלה המדברים הלא גלילים המה׃
8
ואיך אנחנו שמעים אתם איש כשפת ארץ מולדתנו׃
9
פרתיים ומדים ועילמים וישבי ארם נהרים יהודה וקפודקיה פנטוס ואסיא׃
10
פרוגיא ופמפוליא מצרים וחבל לוב אשר על יד קוריני והבאים מרומי גם יהודים גם גרים׃
11
כרתים וערבים הנה אנחנו שמעים אתם מספרים בלשנותינו גדלות האלהים׃
Génèse 10:5
מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם׃
Génèse 10:20
אלה בני חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם׃
Génèse 10:32
אלה משפחת בני נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול׃
Génèse 42:23
והם לא ידעו כי שמע יוסף כי המליץ בינתם׃
Deutéronome 28:49
ישא יהוה עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו׃
Psaumes 55:9
בלע אדני פלג לשונם כי ראיתי חמס וריב בעיר׃
Jérémie 5:15
הנני מביא עליכם גוי ממרחק בית ישראל נאם יהוה גוי איתן הוא גוי מעולם הוא גוי לא תדע לשנו ולא תשמע מה ידבר׃
1 Corinthiens 14:2-11
2
כי המדבר בלשון איננו מדבר לאדם כי אם לאלהים כי אין איש אשר ישמעהו רק ברוח הוא מדבר סודות׃
3
והמתנבא הוא מדבר לבני אדם לבנותם וליסרם ולנחמם׃
4
המדבר בלשון בונה את נפשו והמתנבא בונה את העדה׃
5
וחפצתי כי תדברו כלכם בלשנות וביותר כי תתנבאו כי גדול המתנבא מן המדבר בלשנות בלתי אם יפרש למען תבנה העדה׃
6
ועתה אחי כי אבוא אליכם ואדבר בלשנות מה אועיל לכם אם לא אדבר אליכם בחזון או בדעת או בנבואה או בהוראה׃
7
הלא גם הכלים הדוממים הנתנים קול הן חליל הן כנור אם לא ישמיעו קלות אשר תוכל האזן להבחין איכה יודע מה יזמר ומה ינגן׃
8
גם השופר אם יתן את קולו בלתי ברור מי יחלץ למלחמה׃
9
כן גם אתם אם לא תוציאו בלשונכם דבור מפרש איכה יודע האמור הלא תהיו כמדברים לרוח׃
10
הן כמה מיני לשנות יש בעולם ואין אחת מהן בלי קול׃
11
לכן אם אינני ידע פשר הקול אהיה נכרי בעיני המדבר והמדבר יהיה נכרי בעיני׃
1 Corinthiens 14:23-11