Génèse 15:2
ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר׃
Génèse 15:3
ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אתי׃
Génèse 16:1
ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר׃
Génèse 16:2
ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי׃
Génèse 18:11
ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים׃
Génèse 18:12
ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן׃
Génèse 21:1
ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר׃
Génèse 21:2
ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים׃
Génèse 25:21
ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו׃
Génèse 29:31
וירא יהוה כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה׃
Génèse 30:1
ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי׃
Génèse 30:2
ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן׃
Juges 13:2
ויהי איש אחד מצרעה ממשפחת הדני ושמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה׃
1 Samuel 1:2
ולו שתי נשים שם אחת חנה ושם השנית פננה ויהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים׃
Psaumes 113:9
מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה׃
Luc 1:7
ולא היה להם ילד כי אלישבע עקרה ושניהם באו בימים׃
Luc 1:36
והנה אלישבע קרובתך אשר קראו לה עקרה גם היא הרתה בן בזקנתה וזה לה החדש הששי׃