Job 26:7
נטה צפון על תהו תלה ארץ על בלי מה׃
Job 26:10
חק חג על פני מים עד תכלית אור עם חשך׃
Job 38:8-11
8
ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא׃
9
בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו׃
10
ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים׃
11
ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישית בגאון גליך׃
Psaumes 24:1
לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃
Psaumes 24:2
כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה׃
Psaumes 33:7
כנס כנד מי הים נתן באצרות תהומות׃
Psaumes 95:5
אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו׃
Psaumes 104:3
המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח׃
Psaumes 104:5-9
5
יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד׃
6
תהום כלבוש כסיתו על הרים יעמדו מים׃
7
מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון׃
8
יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם׃
9
גבול שמת בל יעברון בל ישובון לכסות הארץ׃
Psaumes 136:5
לעשה השמים בתבונה כי לעולם חסדו׃
Psaumes 136:6
לרקע הארץ על המים כי לעולם חסדו׃
Proverbes 8:28
באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום׃
Proverbes 8:29
בשומו לים חקו ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ׃
Ecclesiaste 1:7
כל הנחלים הלכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת׃
Jérémie 5:22
האותי לא תיראו נאם יהוה אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו׃
Jonas 1:9
ויאמר אליהם עברי אנכי ואת יהוה אלהי השמים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה׃
2 Pierre 3:5
ונסתר מהם באשר לא יאבו לדעת כי מקדם קמו השמים והארץ בדבר אלהים מן המים ועל ידי המים׃
Apocalypse 10:6
וישבע בחי עולמי העולמים אשר ברא את השמים וכל אשר בהם והארץ וכל אשר בה והים וכל אשר בו כי לא יהיה עוד זמן׃