Psaumes 33:6
בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם׃
Psaumes 33:9
כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד׃
Psaumes 148:5
יהללו את שם יהוה כי הוא צוה ונבראו׃
Matthieu 8:3
וישלח ישוע את ידו ויגע בו ויאמר חפץ אנכי טהר ומיד נרפאה צרעתו׃
Jean 11:43
ויהי ככלותו לדבר ויקרא בקול גדול לעזר קום צא׃
Job 36:30
הן פרש עליו אורו ושרשי הים כסה׃
Job 38:19
אי זה הדרך ישכן אור וחשך אי זה מקמו׃
Psaumes 97:11
אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה׃
Psaumes 104:2
עטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה׃
Psaumes 118:27
אל יהוה ויאר לנו אסרו חג בעבתים עד קרנות המזבח׃
Esaïe 45:7
יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל אלה׃
Esaïe 60:19
לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא יאיר לך והיה לך יהוה לאור עולם ואלהיך לתפארתך׃
Jean 1:5
והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו׃
Jean 1:9
האור האמתי המאיר לכל אדם היה בא אל העולם׃
Jean 3:19
וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃
2 Corinthiens 4:6
כי האלהים אשר אמר ויפע אור מחשך הוא הופיע בלבנו להפיץ אור דעת כבוד האלהים אשר בפני המשיח׃
Ephésiens 5:8
כי מלפנים הייתם חשך ועתה הנכם אור באדנינו התהלכו נא כבני אור׃
Ephésiens 5:14
על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃
1 Timothée 6:16
אשר הוא לבדו חי וקים והוא הדר באור נשגב ואיש לא ראהו ולא יוכל לראונו ולו הכבוד וגבורת עולמים אמן׃
1 Jean 1:5
וזאת היא השמועה אשר שמענו ממנו ונגד לכם כי האלהים אור הוא וכל חשך אין בו׃
1 Jean 2:8
ועוד מצוה חדשה אני כתב לכם אשר היא אמת גם בו גם בכם כי החשך עבר והאור האמתי כבר זורח׃