Psaumes 24:1
לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃
Psaumes 115:16
השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני אדם׃
Osée 2:8
והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל׃
Actes 17:24
האל אשר עשה את העולם וכל אשר בו לא ישכן בהיכלות מעשה ידים כי הוא אדון השמים והארץ׃
Actes 17:25
גם לא ישרתוהו ידי בני אדם כאלו יצטרך לדבר כי הוא הנתן לכל חיים ונשמה וכל דבר׃
Actes 17:28
כי בו אנחנו חיים ומתנועעים וקימים כאשר גם מקצת משורריכם אמרו אף ילידיו אנחנו׃
1 Timothée 6:17
את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃
Génèse 2:16
ויצו יהוה אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל׃
Génèse 9:3
כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל׃
Job 36:31
כי בם ידין עמים יתן אכל למכביר׃
Psaumes 104:14
מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ׃
Psaumes 104:15
ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד׃
Psaumes 104:27
כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו׃
Psaumes 104:28
תתן להם ילקטון תפתח ידך ישבעון טוב׃
Psaumes 111:5
טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו׃
Psaumes 136:25
נתן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו׃
Psaumes 145:15
עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו׃
Psaumes 145:16
פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון׃
Psaumes 146:7
עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃
Psaumes 147:9
נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו׃
Esaïe 33:16
הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים׃
Matthieu 6:11
את לחם חקנו תן לנו היום׃
Matthieu 6:25
על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃
Matthieu 6:26
הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד׃
Actes 14:17
וגם לא חדל להעיד על עצמו וייטב לנו בתתו מטר מן השמים ועתות שבע וימלא לבותינו מזון וששון׃