Génèse 2:19
ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו׃
Génèse 2:20
ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו׃
Job 12:8-10
8
או שיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים׃
9
מי לא ידע בכל אלה כי יד יהוה עשתה זאת׃
10
אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש׃
Job 26:13
ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח׃