Génèse 1:28
ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ׃
Génèse 8:17
כל החיה אשר אתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמש הרמש על הארץ הוצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ׃
Génèse 9:1
ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ׃
Génèse 30:27
ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני יהוה בגללך׃
Génèse 30:30
כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ לרב ויברך יהוה אתך לרגלי ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי׃
Génèse 35:11
ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו׃
Lévitique 26:9
ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את בריתי אתכם׃
Job 40:15
הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך חציר כבקר יאכל׃
Job 42:12
ויהוה ברך את אחרית איוב מראשתו ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות׃
Psaumes 107:31
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
Psaumes 107:38
ויברכם וירבו מאד ובהמתם לא ימעיט׃
Psaumes 128:3
אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך׃
Psaumes 144:13
מזוינו מלאים מפיקים מזן אל זן צאוננו מאליפות מרבבות בחוצותינו׃
Psaumes 144:14
אלופינו מסבלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו׃
Proverbes 10:22
ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה׃