Psaumes 19:6
מקצה השמים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו׃
Jérémie 31:35
כה אמר יהוה נתן שמש לאור יומם חקת ירח וכוכבים לאור לילה רגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו׃