Deutéronome 4:19
ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים׃
Josué 10:12-14
12
אז ידבר יהושע ליהוה ביום תת יהוה את האמרי לפני בני ישראל ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון׃
13
וידם השמש וירח עמד עד יקם גוי איביו הלא היא כתובה על ספר הישר ויעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים׃
14
ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמע יהוה בקול איש כי יהוה נלחם לישראל׃
Job 31:26
אם אראה אור כי יהל וירח יקר הלך׃
Job 38:7
ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים׃
Psaumes 8:3
כי אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה׃
Psaumes 19:6
מקצה השמים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו׃
Psaumes 74:16
לך יום אף לך לילה אתה הכינות מאור ושמש׃
Psaumes 136:7
לעשה אורים גדלים כי לעולם חסדו׃
Psaumes 136:8
את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו׃
Psaumes 136:9
את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו׃
Psaumes 148:3
הללוהו שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור׃
Psaumes 148:5
יהללו את שם יהוה כי הוא צוה ונבראו׃
Esaïe 13:10
כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא יגיה אורו׃
Esaïe 24:23
וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך יהוה צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד׃
Esaïe 45:7
יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל אלה׃
Habaquq 3:11
שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך׃
Matthieu 24:29
ומיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה אורו והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו׃
Matthieu 27:45
ומשעה הששית היה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃
1 Corinthiens 15:41
אחר הוא כבוד השמש ואחר הוא כבוד הירח ואחר הוא כבוד הכוכבים כי כוכב מכוכב נבדל בכבודו׃
Apocalypse 16:8
וישפך המלאך הרביעי את קערתו על השמש וינתן לו לצרב את בני אדם באש׃
Apocalypse 16:9
ויצרבו בני אדם בחם גדול ויגדפו את שם אלהים אשר לו הממשלה על המכות האלה ולא שבו לתת לו הכבוד׃
Apocalypse 21:23
והעיר איננה צריכה לאור השמש ולנגה הירח כי כבוד אלהים האיר לה ונרה הוא השה׃