Top Panel
lundi, 23 septembre 2019
- - - - - -

BethYeshoua

Assemblée-Messianique

A+ R A-
 • Lorenzo et Thérèse Greco

  Les responsables - contacts -

 • Devarim - Deutéronome

  La parasha dans un contexte messianique

 • Téléchargement libre en PDF

  Fêtes, analogie de la foi, cours, initiation à l'hébreu

 • Connectez-vous

  Inscription ou connection à tout moment

 • DIRECT-YOUTUBE

  Vend. 20h30, Sam. 12:45-14:45, 16:00-18:00

Messianiques Francophones Unis

Suivez-nous sur Youtube

War-Room en ligne - Groupe de prière et d'intercession par Skype

La parasha messianique pour les nuls

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341
En objet : don/offrande

POUR WEBMASTER

Paiement virement international Belfius Banque

BIC : GKCCBEBB - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : soutien au ministère pour Jacques S.

Offrande par Paypal au Webmaster :

Evénements proches

Lun Sep 23
23 Elul 5779
Mar Sep 24
24 Elul 5779
Mer Sep 25
25 Elul 5779
Mer Sep 25 @16:00 - 05:00PM
Haftarah 50 Ki Tavo‭ (Quand tu seras rentré)
Jeu Sep 26
26 Elul 5779
Ven Sep 27
27 Elul 5779
Ven Sep 27 @20:30 - 10:30PM
Parasha 51 Nitsavim‭ (Tous debout)
Sam Sep 28
28 Elul 5779
Sam Sep 28 @12:30 - 02:45PM
Haftarah 51 Nitsavim‭ (Tous debout)
Sam Sep 28 @16:00 - 06:00PM
Service de Shabbat
Cliquez ici pour Abonnez-vous

Luc chapitre 1

Version Bible
Livre
Chapitre
1
אחרי אשר רבים הואילו לחבר ספור המעשים אשר נאמנו בשלמות בתוכנו׃
2
כאשר מסרום לנו הראים אתם בעיניהם מתחלה ואשר היו משרתי הדבר׃
3
חשבתי לטוב גם אני החפש כל הדברים היטב מראשיתם לכתבם אליך בסדר תאופילוס האדיר׃
4
למען תדע קשט האמרים אשר חנכת בם׃
5
כהן היה בימי הורדוס מלך יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה ולו אשה מבנות אהרן ושמה אלישבע׃
6
ושניהם היו צדיקים לפני האלהים והלכי תם בכל מצות יהוה ובחקתיו׃
7
ולא היה להם ילד כי אלישבע עקרה ושניהם באו בימים׃
8
ויהי היום ויכהן לפני אלהים בסדר משמרתו׃
9
וכמשפט עבודת הכהנים יצא גורלו להקטיר קטרת ויבא אל היכל יהוה׃
10
וכל קהל העם היו מתפללים בחוץ בעת הקטרת׃
11
וירא אליו מלאך יהוה עמד לימין מזבח הקטרת׃
12
ויבהל זכריה בראותו אתו ואימה נפלה עליו׃
13
ויאמר אליו המלאך אל תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן׃
14
והיה לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו׃
15
כי גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא בעודנו בבטן אמו׃
16
ורבים מבני ישראל ישיב אל יהוה אלהיהם׃
17
והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב את לב אבות על בנים ואת הסוררים לתבונת הצדיקים להעמיד ליהוה עם מתקן׃
18
ויאמר זכריה אל המלאך במה אדע זאת כי אני זקנתי ואשתי באה בימים׃
19
ויען המלאך ויאמר אליו אני גבריאל העומד לפני האלהים ושלוח אנכי לדבר אליך ולבשרך את זאת׃
20
והנה תאלם ולא תוכל לדבר עד היום אשר תהיה זאת תחת כי לא האמנת בדברי אשר ימלאו למועדם׃
21
והעם היה מחכה לזכריה ויתמהו כי אחר בהיכל׃
22
ויהי בצאתו לא יכל לדבר אליהם וידעו כי מראה ראה בהיכל וירמז להם ועודנו נאלם׃
23
ויהי כאשר מלאו ימי עבדתו וילך לו אל ביתו׃
24
ויהי אחרי הימים האלה ותהר אלישבע אשתו ותתחבא חמשה חדשים ותאמר׃
25
ככה עשה לי יהוה בימי פקדו אותי לאסף את חרפתי בתוך בני אדם׃
26
ויהי בחדש הששי וישלח המלאך גבריאל מאת האלהים גלילה אל עיר אשר שמה נצרת׃
27
אל בתולה מארשה לאיש אשר שמו יוסף מבית דוד ושם הבתולה מרים׃
28
ויבא המלאך אליה החדרה ויאמר שלום לך אשת חן יהוה עמך ברוכה את בנשים׃
29
והיא בראותה נבהלה לדברו ותאמר בלבה מה היא הברכה הזאת׃
30
ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלהים׃
31
והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע׃
32
והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ויהוה אלהים יתן לו את כסא דוד אביו׃
33
ועל בית יעקב ימלך לעולם ועד ולמלכותו אין קץ׃
34
ותאמר מרים אל המלאך איך תהיה זאת ואני אינני ידעת איש׃
35
ויען המלאך ויאמר אליה רוח הקדש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך על כן גם לקדוש הילוד יקרא בן אלהים׃
36
והנה אלישבע קרובתך אשר קראו לה עקרה גם היא הרתה בן בזקנתה וזה לה החדש הששי׃
37
כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃
38
ותאמר מרים הנני שפחת יהוה יהי לי כדברך ויצא מאתה המלאך׃
39
ותקם מרים בימים ההם ותמהר ללכת ההרה אל עיר יהודה׃
40
ותבא בית זכריה ותברך את אלישבע׃
41
ויהי כשמע אלישבע את ברכת מרים וירקד הילד במעיה ותמלא אלישבע רוח הקדש׃
42
ותקרא בקול גדול ותאמר ברוכה את בנשים וברוך פרי בטנך׃
43
ומאין לי זאת אשר אם אדני באה אלי׃
44
כי קול ברכתך בא באזני והנה רקד בשמחה הילד במעי׃
45
ואשרי המאמינה כי המלא תמלא אשר דבר לה מאת יהוה׃
46
ותאמר מרים רוממה נפשי את יהוה׃
47
ותגל רוחי באלהי ישעי׃
48
]94-84[ אשר ראה בעני אמתו כי הנה מעתה כל הדרות יאשרוני כי גדלות עשה לי שדי וקדוש שמו׃
49
]94-84[׃
50
וחסדו לדור דורים על יראיו׃
51
גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם׃
52
הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים׃
53
רעבים מלא טוב ועשירים שלח ריקם׃
54
תמך בישראל עבדו לזכר את רחמיו׃
55
כאשר דבר אל אבותינו לאברהם ולזרעו עד עולם׃
56
ותשב מרים עמה כשלשה חדשים ותשב לביתה׃
57
וימלאו ימי אלישבע ללדת ותלד בן׃
58
וישמעו שכניה וקרוביה כי הגדיל יהוה את חסדו עמה וישמחו אתה׃
59
ויהי ביום השמיני ויבאו למול את הילד ויקראו אתו זכריה על שם אביו׃
60
ותען אמו ותאמר לא כי יוחנן יקרא׃
61
ויאמרו אליה אין איש במשפחתך אשר נקרא בשם הזה׃
62
וירמזו אל אביו לדעת מה השם אשר יחפץ להקרא לו׃
63
וישאל לוח ויכתב עליו לאמר יוחנן שמו ויתמהו כלם׃
64
ויפתח פיו ולשונו פתאם וידבר ויברך את האלהים׃
65
ותפל אימה על כל שכניהם ויספר כל הדברים האלה בכל הרי יהודה׃
66
וישימו כל השמעים אל לבם לאמר מה אפוא יהיה הילד הזה ויד יהוה היתה עמו׃
67
וימלא זכריה אביו רוח הקדש וינבא לאמר׃
68
ברוך יהוה אלהי ישראל כי פקד את עמו וישלח לו פדות׃
69
וירם לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו׃
70
כאשר דבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם׃
71
ישועה מאיבינו ומיד כל שנאינו׃
72
לעשות חסד עם אבותינו ולזכר את ברית קדשו׃
73
את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו׃
74
להצילנו מיד איבינו ולתתנו לעבדו בלי פחד׃
75
בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו׃
76
ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יהוה תלך לפנות את דרכיו׃
77
לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם׃
78
ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום׃
79
להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃
80
ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל׃

FORUM - Derniers messages

 • Pas de messages à afficher

Qui est en ligne ?

Nous avons 518 invités et un membre en ligne