Top Panel
samedi, 16 janvier 2021
- - - - - -

BethYeshoua

Assemblée-Messianique

S'abonner

Shalom, Inscrivez-vous à l'une de nos newsletters
Recevoir captcha  Conditions d'utilisation
Vérifiez votre boite de réception. Si vous n'avez pas reçu de notification après votre inscription, écrivez-nous à
A+ R A-

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

Calendrier juif 5781

 

CALENDRIER JUIF DES PARASHOT 5781 (Sept. 2020 - Sept 2021)

Provided by www.hebcal.com with a Creative Commons Attribution 3.0 license

 

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Messianiques Francophones Unis

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

ASBL VIM

Rue de Baume, 239

BE 7100 La Louvière 
En objet : don/offrande

__________________________________________

POUR WEBMASTER (Soutien COURS D'HEBREU, GESTION DU SITE)

- Paiement virement international Belfius Banque :

BIC : GKCCBEBB  - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : don/offrande pour la gestion du site et des cours d'hébreu

- Paiement par PayPal :  

Votre participation volontaire

Evénements proches

Sam Jan 16 @13:30 - 03:30PM
14ème Parasha VAERA
Sam Jan 16 @16:00 - 06:00PM
Shabbat - Louange - Message Christian T.
Sam Jan 23 @13:30 - 03:30PM
15ème Parasha Bo
Sam Jan 23 @16:00 - 06:00PM
Shabbat - Louange - Message Franck C.
Cliquez ici pour Abonnez-vous

Luc chapitre 21

Version Bible
Livre
Chapitre
1
ויבט וירא את העשירים משליכים את נדבותם לארון האוצר׃
2
וירא גם אלמנה עניה נתנת בו שתי פרוטות׃
3
ויאמר אמת אמר אני לכם כי האלמנה העניה הזאת נתנה יותר מכלם׃
4
כי כל אלה התנדבו לאלהים מהעדף שלהם והיא מחסרונה את כל רכושה נתנה׃
5
ויהי באמרם על המקדש כי מהדר הוא באבנים יפות ובמתנות ויאמר׃
6
את אשר אתם ראים הנה ימים באים ולא תשאר אבן על אבן אשר לא תתפרק׃
7
וישאלהו לאמר רבי מתי אפוא תהיה זאת ומה הוא האות לעת היותה׃
8
ויאמר ראו פן תתעו כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא והעת קרובה ואתם אל תלכו אחריהם׃
9
ובשמעכם מלחמות ומהומות אל תחתו כי היו תהיה זאת לראשונה אך עוד קץ למועד׃
10
ויסף דבר אליהם לאמר יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה׃
11
והיה רעש גדול כה וכה ורעב ודבר וגם מוראים ואתות גדלות מן השמים׃
12
ולפני כל אלה ישלחו בכם את ידיהם וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסיות ואל בתי כלאים ותובאו לפני מלכים ומשלים למען שמי׃
13
והיתה זאת לכם לעדות׃
14
על כן שיתו לבבכם לבלתי דאג במה תצטדקו׃
15
כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל מתקוממיכם׃
16
וגם תמסרו על ידי יולדיכם ואחיכם וקרוביכם ורעיכם וימיתו מכם׃
17
והייתם שנואים לכל אדם למען שמי׃
18
אך לא יפל משערת ראשכם ארצה׃
19
בתוחלתכם קנו לכם את נפשתיכם׃
20
וכאשר תראו מחנות סובבים את ירושלים ידע תדעו כי קרב חרבנה׃
21
אז ינוסו אנשי יהודה אל ההרים ואשר הם בתוכה יצאו ואשר הם בפרזות אל יבואו בה׃
22
כי ימי נקם המה למלאת כל הכתוב׃
23
ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם כי תהיה צרה גדולה בארץ וקצף על העם הזה׃
24
ונפלו לפי חרב והגלו אל כל הגוים וירושלים תרמס ברגלי גוים עד כי ימלאו עתות הגוים׃
25
והיו אתות בשמש ובירח ובכוכבים ועל הארץ מצוקה לגוים ומבוכה מהמית הים ודכיו׃
26
וימוגו בני האדם מאימה ומחרדת הבאות על כל הארץ כי כחות השמים יתמוטטו׃
27
ואז יראו את בן האדם בא בענן בגבורה ובכבוד רב׃
28
וכאשר תחל להיות זאת התעודדו ושאו ראשיכם כי קרובה גאלתכם לבוא׃
29
וידבר אליהם משל ראו את התאנה ואת כל העצים׃
30
כי תראו אתם מוציאים את פרחם הלא ידעתם כי קרב הקיץ׃
31
ככה אף אתם בבא אלה לעיניכם דעו כי קרובה מלכות האלהים׃
32
אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד כי יהיה הכל׃
33
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
34
רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃
35
כי כמו פח יבוא על כל הישבים על פני כל הארץ׃
36
לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם׃
37
ויהי מלמד יומם במקדש ובלילה יצא בהר הנקרא הר הזיתים ללון׃
38
וכל העם השכימו לבוא אליו במקדש לשמע אותו׃

FORUM - Derniers messages

  • Pas de messages à afficher

Qui est en ligne ?

Nous avons 931 invités et aucun membre en ligne