Top Panel
mardi, 19 janvier 2021
- - - - - -

BethYeshoua

Assemblée-Messianique

S'abonner

Shalom, Inscrivez-vous à l'une de nos newsletters
Recevoir captcha  Conditions d'utilisation
Vérifiez votre boite de réception. Si vous n'avez pas reçu de notification après votre inscription, écrivez-nous à
A+ R A-

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

Calendrier juif 5781

 

CALENDRIER JUIF DES PARASHOT 5781 (Sept. 2020 - Sept 2021)

Provided by www.hebcal.com with a Creative Commons Attribution 3.0 license

 

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Messianiques Francophones Unis

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

ASBL VIM

Rue de Baume, 239

BE 7100 La Louvière 
En objet : don/offrande

__________________________________________

POUR WEBMASTER (Soutien COURS D'HEBREU, GESTION DU SITE)

- Paiement virement international Belfius Banque :

BIC : GKCCBEBB  - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : don/offrande pour la gestion du site et des cours d'hébreu

- Paiement par PayPal :  

Votre participation volontaire

Evénements proches

Sam Jan 23 @13:30 - 03:30PM
15ème Parasha Bo
Sam Jan 23 @16:00 - 06:00PM
Shabbat - Louange - Message Franck C.
Sam Jan 30 @13:30 - 03:30PM
16ème Parasha Beshallah
Sam Jan 30 @16:00 - 06:00PM
Shabbat - Louange - Message Giuseppe C.
Cliquez ici pour Abonnez-vous

Marc chapitre 13

Version Bible
Livre
Chapitre
1
ויהי בצאתו מן המקדש ויאמר אליו אחד מתלמידיו רבי ראה מה יפו האבנים והבנינים האלה׃
2
ויען ישוע אתו ויאמר הראית את כל הבנינים הגדולים האלה לא תשאר אבן על אבן אשר לא תתפרק׃
3
וישב על הר הזיתים ממול המקדש וישאלהו פטרוס ויעקב ויוחנן ואנדרי והם אתו לבדם׃
4
אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא האות בבא העת אשר תעשה בה כל זאת׃
5
ויען אתם ישוע ויחל לדבר ראו פן יתעה אתכם איש׃
6
כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא ויתעו רבים׃
7
ובשמעכם מלחמות ושמעות מלחמה אל תבהלו כי היו תהיה זאת אך לא זאת היא הקץ׃
8
כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעש כה וכה והיה רעב ומהומה׃
9
אלה ראשית החבלים ואתם השמרו בנפשתיכם כי ימסרו אתכם לסנהדריות והכיתם בבתי כנסיות ולפני משלים ומלכים תובאו למעני לעדות להם׃
10
והבשורה צריכה להקרא בראשנה לכל הגוים׃
11
וכאשר יוליכו ומסרו אתכם אל תדאגו ואל תחשבו מה תדברו כי הדבר אשר ינתן לכם בשעה ההיא אותו דברו יען לא אתם הם המדברים כי אם רוח הקדש׃
12
ואח ימסר את אחיו למות ואב את בנו וקמו בנים באבותם והמיתו אותם׃
13
והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
14
וכי תראו את שקוץ משמם הנאמר ביד דניאל הנביא עמד במקום אשר לא לו הקורא יבין אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃
15
ואשר על הגג אל ירד הביתה ואל יבא פנימה לשאת דבר מביתו׃
16
ואשר בשדה אל ישב הביתה לשאת מלבושו׃
17
ואוי להרות ולמיניקות בימים ההמה׃
18
אך התפללו אשר לא תהיה מנוסתכם בחרף׃
19
כי הימים ההם יהיו עת צרה אשר לא נהיתה כמוה מראשית הבריאה אשר ברא אלהים עד עתה וכמוה לא תהיה עוד׃
20
ולולי קצר יהוה את הימים ההם לא יושע כל בשר אך למען הבחירים אשר בחר בם קצר את הימים׃
21
ואז אם יאמר איש אליכם הנה פה המשיח או הנהו שם אל תאמינו׃
22
כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ונתנו אתות ומופתים להתעות אף את הבחירים אם יוכלו׃
23
ואתם ראו הנה מראש הגדתי לכם את כל׃
24
והיה בימים ההם אחרי הצרה ההיא תחשך השמש והירח לא יגיה אורו׃
25
והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו׃
26
ואז יראו את בן האדם בא בעננים בגבורה רבה ובכבוד׃
27
ואז ישלח את מלאכיו ויקבץ את בחיריו מארבע הרוחות מקצה הארץ עד קצה השמים׃
28
למדו נא את משל התאנה כשירטב ענפה ופרח עלה ידעתם כי קרוב הקיץ׃
29
כן אף אתם בראתכם כי היו כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח׃
30
אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה׃
31
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
32
אך עת בוא היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אותה גם לא מלאכי השמים גם לא הבן מבלעדי האב׃
33
ראו שקדו והתפללו כי לא ידעתם מתי תהיה העת׃
34
והיה כאיש הולך למרחק אשר עזב את ביתו ויתן שלטן לעבדיו ולאיש איש את מלאכתו וגם את השוער צוה לשקד׃
35
לכן שקדו כי לא ידעתם מתי יבוא בעל הבית אם לעת ערב או בחצות הלילה אם בעת קריאת הגבר או בבקר׃
36
פן יבוא פתאם ומצא אתכם ישנים׃
37
ואת אשר אמרתי לכם אמר אני לכל שקדו׃

FORUM - Derniers messages

  • Pas de messages à afficher

Qui est en ligne ?

Nous avons 1214 invités et aucun membre en ligne