Top Panel
dimanche, 24 janvier 2021
- - - - - -

BethYeshoua

Assemblée-Messianique

S'abonner

Shalom, Inscrivez-vous à l'une de nos newsletters
Recevoir captcha  Conditions d'utilisation
Vérifiez votre boite de réception. Si vous n'avez pas reçu de notification après votre inscription, écrivez-nous à
A+ R A-

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

Calendrier juif 5781

 

CALENDRIER JUIF DES PARASHOT 5781 (Sept. 2020 - Sept 2021)

Provided by www.hebcal.com with a Creative Commons Attribution 3.0 license

 

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Messianiques Francophones Unis

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

ASBL VIM

Rue de Baume, 239

BE 7100 La Louvière 
En objet : don/offrande

__________________________________________

POUR WEBMASTER (Soutien COURS D'HEBREU, GESTION DU SITE)

- Paiement virement international Belfius Banque :

BIC : GKCCBEBB  - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : don/offrande pour la gestion du site et des cours d'hébreu

- Paiement par PayPal :  

Votre participation volontaire

Evénements proches

Dim Jan 24 @10:00 - 12:00PM
Cours d'hébreu -
Mer Jan 27 @17:00 - 07:00PM
Cours d'hébreu -
Sam Jan 30 @13:30 - 03:30PM
16ème Parasha Beshallah
Sam Jan 30 @16:00 - 06:00PM
Shabbat - Louange - Message Giuseppe C.
Dim Jan 31 @15:15 - 04:45PM
Cours d'hébreu - Groupe 2020-09
Dim Jan 31 @17:00 - 07:00PM
Cours d'hébreu - Groupe 2020-12
Lun Fév 01 @17:00 - 07:15PM
Cours d'hébreu - Groupe 2020-06 (Psaumes 3)
Sam Fév 06 @13:30 - 03:30PM
17ème Parasha Yithro
Cliquez ici pour Abonnez-vous

Matthieu chapitre 24

Version Bible
Livre
Chapitre
1
ויצא ישוע מן המקדש ללכת לדרכו ויגשו תלמידיו להראותו את בניני המקדש׃
2
ויען ישוע ויאמר אליהם הראיתם את כל אלה אמן אמר אני לכם לא תשאר פה אבן על אבן אשר לא תתפרק׃
3
וישב על הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא אות בואך ואות קץ העולם׃
4
ויען ישוע ויאמר להם ראו פן יתעה אתכם איש׃
5
כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא המשיח והתעו רבים׃
6
ואתם עתידים לשמע מלחמות ושמעות מלחמה ראו פן תבהלו כי היו תהיה כל זאת אך עדן אין הקץ׃
7
כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעב ודבר ורעש הנה והנה׃
8
וכל אלה רק ראשית החבלים׃
9
אז ימסרו אתכם לעני והמיתו אתכם והייתם שנואים לכל הגוים למען שמי׃
10
ואז יכשלו רבים ומסרו איש את רעהו ושנאו איש את אחיו׃
11
ונביאי שקר רבים יקומו והתעו רבים׃
12
ומפני אשר ירבה הרשע תפוג אהבת רבים׃
13
והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
14
ותקרא בשורת המלכות הזאת בתבל כלה לעדות לכל הגוים ואחר יבוא הקץ׃
15
לכן כאשר תראו שקוץ משמם האמור על ידי דניאל הנביא עומד במקום קדש הקרא יבין׃
16
אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃
17
ואשר על הגג אל ירד לשאת דבר מביתו׃
18
ואשר בשדה אל ישב הביתה לשאת את מלבושו׃
19
ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם׃
20
אך התפללו אשר מנוסתכם לא תהיה בחרף ולא בשבת׃
21
כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא נהיתה מראשית העולם עד עתה וכמוה לא תהיה עוד׃
22
ולולא נקצרו הימים ההם לא יושע כל בשר אך למען הבחירים יקצרו הימים ההם׃
23
וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו׃
24
כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו׃
25
הנה מראש הגדתי לכם׃
26
לכן כי יאמרו אליכם הנו במדבר אל תצאו הנו בחדרים אל תאמינו׃
27
כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
28
כי באשר החלל שם יקבצו הנשרים׃
29
ומיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה אורו והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו׃
30
אז אות בן האדם יראה בשמים וספדו כל משפחות הארץ וראו את בן האדם בא עם ענני השמים בגבורה וכבוד רב׃
31
וישלח את מלאכיו בקול שופר גדול ויקבצו את בחיריו מארבע הרוחות למקצה השמים ועד קצה השמים׃
32
למדו נא את משל התאנה כאשר ירטב ענפה ופרחו עליה ידעתם כי קרוב הקיץ׃
33
כן גם אתם בראותכם את כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח׃
34
אמן אמר אני לכם כי לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה׃
35
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
36
אך היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אתה גם לא מלאכי השמים בלתי אבי לבדו׃
37
וכימי נח כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
38
כי כאשר בימי המבול היו אכלים ושתים נשאים נשים ונתנים אתן לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה׃
39
ולא ידעו עד בוא המבול וישחת את כלם כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
40
אז יהיו שנים בשדה אחד יאסף ואחד יעזב׃
41
שתים טוחנות ברחים אחת תאסף ואחת תעזב׃
42
לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃
43
ואת זאת הבינו אשר לו ידע בעל הבית באי זו אשמורה יבא הגנב כי עתה שקד ולא הניח לחתר את ביתו׃
44
לכן היו נכונים גם אתם כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן האדם׃
45
מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדניו על בני ביתו לתת להם את אכלם בעתו׃
46
אשרי העבד אשר אדניו בבואו ימצאהו עשה כן׃
47
אמן אמר אני לכם כי יפקידהו על כל אשר לו׃
48
ואם העבד הרע יאמר בלבו בשש אדני לבוא׃
49
ויחל להכות את חבריו ואכל ושתה עם הסובאים׃
50
בוא יבוא אדני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע׃
51
וישסף אתו וישים את חלקו עם החנפים שם תהיה היללה וחרק השנים׃

FORUM - Derniers messages

  • Pas de messages à afficher

Qui est en ligne ?

Nous avons 478 invités et aucun membre en ligne