Top Panel
mercredi, 23 juin 2021
- - - - - -

BETH YESHOUA

ASSEMBLEE MESSIANIQUE

Table des matières de l'article (AutoAnchor Menu)

A+ R A-

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

Calendrier juif 5781

Calendrier juif des Parashot 5781 (Sept. 2020 - Sept 2021)

Provided by www.hebcal.com with a Creative Commons Attribution 3.0 license

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

Paiement virement international WesternUnion 

Par Western Union :
Pays : BELGIQUE
Banque BELFIUS
BIC : GKCCBEBB
IBAN : BE68 0630 1537 4434

ASBL VIM

Rue de Baume, 239

BE 7100 La Louvière 
En objet : don/offrande

__________________________________________

POUR WEBMASTER (Soutien COURS D'HEBREU, GESTION DU SITE)

- Paiement virement international Belfius Banque :

BIC : GKCCBEBB  - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : don/offrande pour la gestion du site et des cours d'hébreu

- Paiement par PayPal :  

Votre participation volontaire

Evénements proches

Sam Jui 26 @13:30 - 03:30PM
Parasha Balak 5781
Sam Jui 26 @16:00 - 06:30PM
Shabbat - Message Jacques
Sam Juil 03 @13:30 - 03:30PM
Parasha Pin'has 5781
Sam Juil 03 @16:00 - 06:30PM
Shabbat - Message Thomas M.
Cliquez ici pour Abonnez-vous

Esaïe chapitre 14

Version Bible
Livre
Chapitre
1
כי ירחם יהוה את יעקב ובחר עוד בישראל והניחם על אדמתם ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב׃
2
ולקחום עמים והביאום אל מקומם והתנחלום בית ישראל על אדמת יהוה לעבדים ולשפחות והיו שבים לשביהם ורדו בנגשיהם׃
3
והיה ביום הניח יהוה לך מעצבך ומרגזך ומן העבדה הקשה אשר עבד בך׃
4
ונשאת המשל הזה על מלך בבל ואמרת איך שבת נגש שבתה מדהבה׃
5
שבר יהוה מטה רשעים שבט משלים׃
6
מכה עמים בעברה מכת בלתי סרה רדה באף גוים מרדף בלי חשך׃
7
נחה שקטה כל הארץ פצחו רנה׃
8
גם ברושים שמחו לך ארזי לבנון מאז שכבת לא יעלה הכרת עלינו׃
9
שאול מתחת רגזה לך לקראת בואך עורר לך רפאים כל עתודי ארץ הקים מכסאותם כל מלכי גוים׃
10
כלם יענו ויאמרו אליך גם אתה חלית כמונו אלינו נמשלת׃
11
הורד שאול גאונך המית נבליך תחתיך יצע רמה ומכסיך תולעה׃
12
איך נפלת משמים הילל בן שחר נגדעת לארץ חולש על גוים׃
13
ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון׃
14
אעלה על במתי עב אדמה לעליון׃
15
אך אל שאול תורד אל ירכתי בור׃
16
ראיך אליך ישגיחו אליך יתבוננו הזה האיש מרגיז הארץ מרעיש ממלכות׃
17
שם תבל כמדבר ועריו הרס אסיריו לא פתח ביתה׃
18
כל מלכי גוים כלם שכבו בכבוד איש בביתו׃
19
ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב לבוש הרגים מטעני חרב יורדי אל אבני בור כפגר מובס׃
20
לא תחד אתם בקבורה כי ארצך שחת עמך הרגת לא יקרא לעולם זרע מרעים׃
21
הכינו לבניו מטבח בעון אבותם בל יקמו וירשו ארץ ומלאו פני תבל ערים׃
22
וקמתי עליהם נאם יהוה צבאות והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם יהוה׃
23
ושמתיה למורש קפד ואגמי מים וטאטאתיה במטאטא השמד נאם יהוה צבאות׃
24
נשבע יהוה צבאות לאמר אם לא כאשר דמיתי כן היתה וכאשר יעצתי היא תקום׃
25
לשבר אשור בארצי ועל הרי אבוסנו וסר מעליהם עלו וסבלו מעל שכמו יסור׃
26
זאת העצה היעוצה על כל הארץ וזאת היד הנטויה על כל הגוים׃
27
כי יהוה צבאות יעץ ומי יפר וידו הנטויה ומי ישיבנה׃
28
בשנת מות המלך אחז היה המשא הזה׃
29
אל תשמחי פלשת כלך כי נשבר שבט מכך כי משרש נחש יצא צפע ופריו שרף מעופף׃
30
ורעו בכורי דלים ואביונים לבטח ירבצו והמתי ברעב שרשך ושאריתך יהרג׃
31
הילילי שער זעקי עיר נמוג פלשת כלך כי מצפון עשן בא ואין בודד במועדיו׃
32
ומה יענה מלאכי גוי כי יהוה יסד ציון ובה יחסו עניי עמו׃

Qui est en ligne ?

Nous avons 534 invités et aucun membre en ligne