samedi, 25 septembre 2021
- - - - - -

BETH YESHOUA

ASSEMBLEE MESSIANIQUE

Table des matières de l'article (AutoAnchor Menu)

A+ R A-

Hag Souccot - La fête des Cabanes

La fête sera célébrée le samedi 15 septembre à partir de 17h15

  • Jours
  • Heures
  • Min
  • Sec

SIMHAT TORAH

La fête sera célébrée le mardi 28 septembre à partir de 18h30

  • Jours
  • Heures
  • Min
  • Sec

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

Paiement virement international WesternUnion 

Par Western Union :
Pays : BELGIQUE
Banque BELFIUS
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

ASBL VIM

Rue de Baume, 239

BE 7100 La Louvière 
En objet : don/offrande

__________________________________________

POUR WEBMASTER (Soutien COURS D'HEBREU, GESTION DU SITE)

- Paiement virement international Belfius Banque :

BIC : GKCCBEBB  - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : don/offrande pour la gestion du site et des cours d'hébreu

- Paiement par PayPal :  

Votre participation volontaire

Evénements proches

Sam Sep 25 @13:30 - 03:30PM
Parasha VEZOT HABRAKHAH
Sam Sep 25 @16:00 - 04:30PM
Louange de Souccot
Sam Sep 25 @16:30 - 05:15PM
Message de Souccot (Jacques S.)
Sam Sep 25 @17:30 - 08:30PM
Hag Souccot - Fête des cabanes - célébration
Mar Sep 28 @18:30 - 08:30PM
SIMHAT TORAH
Mer Sep 29 @19:30 - 08:30PM
Cours d'hébreu groupe 2021-07
Sam Oct 02 @13:30 - 03:30PM
Parasha BERESHIYT
Cliquez ici pour Abonnez-vous

Exode chapitre 23

Version Bible
Livre
Chapitre
1
לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס׃
2
לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת׃
3
ודל לא תהדר בריבו׃
4
כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו׃
5
כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו׃
6
לא תטה משפט אבינך בריבו׃
7
מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע׃
8
ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים׃
9
וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
10
ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה׃
11
והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך׃
12
ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר׃
13
ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך׃
14
שלש רגלים תחג לי בשנה׃
15
את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם׃
16
וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה׃
17
שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדן יהוה׃
18
לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בקר׃
19
ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃
20
הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי׃
21
השמר מפניו ושמע בקלו אל תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו׃
22
כי אם שמע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את איביך וצרתי את צרריך׃
23
כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו׃
24
לא תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם׃
25
ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך׃
26
לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא׃
27
את אימתי אשלח לפניך והמתי את כל העם אשר תבא בהם ונתתי את כל איביך אליך ערף׃
28
ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך׃
29
לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה׃
30
מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ׃
31
ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך׃
32
לא תכרת להם ולאלהיהם ברית׃
33
לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי כי תעבד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש׃

Qui est en ligne ?

Nous avons 506 invités et aucun membre en ligne