Se souvenir de moi

       
Top Panel
mercredi, 24 juillet 2024
- - - - - -

BEIT MIDRASH MESSIANIQUE

CENTRE MESSIANIQUE BETH YESHOUA

A+ R A-

Suivez-nous sur Youtube

Cours d'hébreu pour les nuls

Abonnez-vous à notre périodique "Le Messager de l'Alliance"

Cliquez ici pour Abonnez-vous

Psaumes chapitre 119

Version Bible
Livre
Chapitre
1
אשרי תמימי דרך ההלכים בתורת יהוה׃
2
אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו׃
3
אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו׃
4
אתה צויתה פקדיך לשמר מאד׃
5
אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך׃
6
אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך׃
7
אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך׃
8
את חקיך אשמר אל תעזבני עד מאד׃
9
במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך׃
10
בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃
11
בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃
12
ברוך אתה יהוה למדני חקיך׃
13
בשפתי ספרתי כל משפטי פיך׃
14
בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון׃
15
בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך׃
16
בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך׃
17
גמל על עבדך אחיה ואשמרה דברך׃
18
גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך׃
19
גר אנכי בארץ אל תסתר ממני מצותיך׃
20
גרסה נפשי לתאבה אל משפטיך בכל עת׃
21
גערת זדים ארורים השגים ממצותיך׃
22
גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי׃
23
גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך׃
24
גם עדתיך שעשעי אנשי עצתי׃
25
דבקה לעפר נפשי חיני כדברך׃
26
דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך׃
27
דרך פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך׃
28
דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך׃
29
דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני׃
30
דרך אמונה בחרתי משפטיך שויתי׃
31
דבקתי בעדותיך יהוה אל תבישני׃
32
דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי׃
33
הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב׃
34
הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב׃
35
הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי׃
36
הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע׃
37
העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני׃
38
הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך׃
39
העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים׃
40
הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני׃
41
ויבאני חסדך יהוה תשועתך כאמרתך׃
42
ואענה חרפי דבר כי בטחתי בדברך׃
43
ואל תצל מפי דבר אמת עד מאד כי למשפטך יחלתי׃
44
ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד׃
45
ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי׃
46
ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש׃
47
ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי׃
48
ואשא כפי אל מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך׃
49
זכר דבר לעבדך על אשר יחלתני׃
50
זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני׃
51
זדים הליצני עד מאד מתורתך לא נטיתי׃
52
זכרתי משפטיך מעולם יהוה ואתנחם׃
53
זלעפה אחזתני מרשעים עזבי תורתך׃
54
זמרות היו לי חקיך בבית מגורי׃
55
זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך׃
56
זאת היתה לי כי פקדיך נצרתי׃
57
חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך׃
58
חליתי פניך בכל לב חנני כאמרתך׃
59
חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדתיך׃
60
חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך׃
61
חבלי רשעים עודני תורתך לא שכחתי׃
62
חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך׃
63
חבר אני לכל אשר יראוך ולשמרי פקודיך׃
64
חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני׃
65
טוב עשית עם עבדך יהוה כדברך׃
66
טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי׃
67
טרם אענה אני שגג ועתה אמרתך שמרתי׃
68
טוב אתה ומטיב למדני חקיך׃
69
טפלו עלי שקר זדים אני בכל לב אצר פקודיך׃
70
טפש כחלב לבם אני תורתך שעשעתי׃
71
טוב לי כי עניתי למען אלמד חקיך׃
72
טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף׃
73
ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך׃
74
יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי׃
75
ידעתי יהוה כי צדק משפטיך ואמונה עניתני׃
76
יהי נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך׃
77
יבאוני רחמיך ואחיה כי תורתך שעשעי׃
78
יבשו זדים כי שקר עותוני אני אשיח בפקודיך׃
79
ישובו לי יראיך וידעו עדתיך׃
80
יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש׃
81
כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי׃
82
כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני׃
83
כי הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי׃
84
כמה ימי עבדך מתי תעשה ברדפי משפט׃
85
כרו לי זדים שיחות אשר לא כתורתך׃
86
כל מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני׃
87
כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פקודיך׃
88
כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך׃
89
לעולם יהוה דברך נצב בשמים׃
90
לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד׃
91
למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך׃
92
לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי׃
93
לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני׃
94
לך אני הושיעני כי פקודיך דרשתי׃
95
לי קוו רשעים לאבדני עדתיך אתבונן׃
96
לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד׃
97
מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃
98
מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי׃
99
מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃
100
מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי׃
101
מכל ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך׃
102
ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני׃
103
מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי׃
104
מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל ארח שקר׃
105
נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃
106
נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך׃
107
נעניתי עד מאד יהוה חיני כדברך׃
108
נדבות פי רצה נא יהוה ומשפטיך למדני׃
109
נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי׃
110
נתנו רשעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי׃
111
נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה׃
112
נטיתי לבי לעשות חקיך לעולם עקב׃
113
סעפים שנאתי ותורתך אהבתי׃
114
סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי׃
115
סורו ממני מרעים ואצרה מצות אלהי׃
116
סמכני כאמרתך ואחיה ואל תבישני משברי׃
117
סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד׃
118
סלית כל שוגים מחקיך כי שקר תרמיתם׃
119
סגים השבת כל רשעי ארץ לכן אהבתי עדתיך׃
120
סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי׃
121
עשיתי משפט וצדק בל תניחני לעשקי׃
122
ערב עבדך לטוב אל יעשקני זדים׃
123
עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך׃
124
עשה עם עבדך כחסדך וחקיך למדני׃
125
עבדך אני הבינני ואדעה עדתיך׃
126
עת לעשות ליהוה הפרו תורתך׃
127
על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז׃
128
על כן כל פקודי כל ישרתי כל ארח שקר שנאתי׃
129
פלאות עדותיך על כן נצרתם נפשי׃
130
פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃
131
פי פערתי ואשאפה כי למצותיך יאבתי׃
132
פנה אלי וחנני כמשפט לאהבי שמך׃
133
פעמי הכן באמרתך ואל תשלט בי כל און׃
134
פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך׃
135
פניך האר בעבדך ולמדני את חקיך׃
136
פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך׃
137
צדיק אתה יהוה וישר משפטיך׃
138
צוית צדק עדתיך ואמונה מאד׃
139
צמתתני קנאתי כי שכחו דבריך צרי׃
140
צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה׃
141
צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שכחתי׃
142
צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת׃
143
צר ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי׃
144
צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה׃
145
קראתי בכל לב ענני יהוה חקיך אצרה׃
146
קראתיך הושיעני ואשמרה עדתיך׃
147
קדמתי בנשף ואשועה לדבריך יחלתי׃
148
קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך׃
149
קולי שמעה כחסדך יהוה כמשפטך חיני׃
150
קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו׃
151
קרוב אתה יהוה וכל מצותיך אמת׃
152
קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם׃
153
ראה עניי וחלצני כי תורתך לא שכחתי׃
154
ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני׃
155
רחוק מרשעים ישועה כי חקיך לא דרשו׃
156
רחמיך רבים יהוה כמשפטיך חיני׃
157
רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי׃
158
ראיתי בגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו׃
159
ראה כי פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני׃
160
ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך׃
161
שרים רדפוני חנם ומדבריך פחד לבי׃
162
שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב׃
163
שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי׃
164
שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך׃
165
שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול׃
166
שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי׃
167
שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד׃
168
שמרתי פקודיך ועדתיך כי כל דרכי נגדך׃
169
תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני׃
170
תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני׃
171
תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך׃
172
תען לשוני אמרתך כי כל מצותיך צדק׃
173
תהי ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי׃
174
תאבתי לישועתך יהוה ותורתך שעשעי׃
175
תחי נפשי ותהללך ומשפטך יעזרני׃
176
תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי׃

Qui est en ligne ?

Nous avons 1509 invités et aucun membre en ligne

Ecwid Categories Module

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.