dimanche, 19 septembre 2021
- - - - - -

BETH YESHOUA

ASSEMBLEE MESSIANIQUE

Table des matières de l'article (AutoAnchor Menu)

A+ R A-

Yom Kippour - le Jour des Expiations

La fête commence mercredi 15/9 au soir à 19h45 et se termine jeudi 16/9 au soir

  • Jours
  • Heures
  • Min
  • Sec

Hag Souccot - La fête des Tabernacles (Tentes - Cabanes)

La fête commence le lundi 20/9 au soir à 19h34 - (Sim'hat Torah sera célébré le mardi 28 Septembre au soir)

  • Jours
  • Heures
  • Min
  • Sec

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Yom Kippour

YOM KIPPOUR JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

A PARTIR DE 14H00

 

 

 

 

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341

Paiement virement international WesternUnion 

Par Western Union :
Pays : BELGIQUE
Banque BELFIUS
BIC : GKCCBEBB
IBAN : BE68 0630 1537 4434

ASBL VIM

Rue de Baume, 239

BE 7100 La Louvière 
En objet : don/offrande

__________________________________________

POUR WEBMASTER (Soutien COURS D'HEBREU, GESTION DU SITE)

- Paiement virement international Belfius Banque :

BIC : GKCCBEBB  - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : don/offrande pour la gestion du site et des cours d'hébreu

- Paiement par PayPal :  

Votre participation volontaire

Evénements proches

Sam Sep 25 @13:30 - 03:30PM
Parasha VEZOT HABRAKHAH
Sam Sep 25 @16:45 - 06:00PM
Message de Jacques S.
Sam Sep 25 @18:00 - 08:30PM
Hag Souccot - Fête des tabernacles - célébration
Lun Sep 27
SHEMINI ATZERET
Mar Sep 28
SHEMINI ATZERET
Mar Sep 28 @18:00 - 08:30PM
SIMHAT TORAH
Mer Sep 29
SHEMINI ATZERET
Sam Oct 02 @13:30 - 03:30PM
Parasha BERESHIYT
Cliquez ici pour Abonnez-vous

Génèse chapitre 31

Version Bible
Livre
Chapitre
1
וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבד הזה׃
2
וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום׃
3
ויאמר יהוה אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך׃
4
וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו׃
5
ויאמר להן ראה אנכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמל שלשם ואלהי אבי היה עמדי׃
6
ואתנה ידעתן כי בכל כחי עבדתי את אביכן׃
7
ואביכן התל בי והחלף את משכרתי עשרת מנים ולא נתנו אלהים להרע עמדי׃
8
אם כה יאמר נקדים יהיה שכרך וילדו כל הצאן נקדים ואם כה יאמר עקדים יהיה שכרך וילדו כל הצאן עקדים׃
9
ויצל אלהים את מקנה אביכם ויתן לי׃
10
ויהי בעת יחם הצאן ואשא עיני וארא בחלום והנה העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים׃
11
ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני׃
12
ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים כי ראיתי את כל אשר לבן עשה לך׃
13
אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם נדר עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך׃
14
ותען רחל ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו׃
15
הלוא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו ויאכל גם אכול את כספנו׃
16
כי כל העשר אשר הציל אלהים מאבינו לנו הוא ולבנינו ועתה כל אשר אמר אלהים אליך עשה׃
17
ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים׃
18
וינהג את כל מקנהו ואת כל רכשו אשר רכש מקנה קנינו אשר רכש בפדן ארם לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען׃
19
ולבן הלך לגזז את צאנו ותגנב רחל את התרפים אשר לאביה׃
20
ויגנב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי ברח הוא׃
21
ויברח הוא וכל אשר לו ויקם ויעבר את הנהר וישם את פניו הר הגלעד׃
22
ויגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב׃
23
ויקח את אחיו עמו וירדף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אתו בהר הגלעד׃
24
ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלם הלילה ויאמר לו השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע׃
25
וישג לבן את יעקב ויעקב תקע את אהלו בהר ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד׃
26
ויאמר לבן ליעקב מה עשית ותגנב את לבבי ותנהג את בנתי כשביות חרב׃
27
למה נחבאת לברח ותגנב אתי ולא הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשרים בתף ובכנור׃
28
ולא נטשתני לנשק לבני ולבנתי עתה הסכלת עשו׃
29
יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלהי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע׃
30
ועתה הלך הלכת כי נכסף נכספתה לבית אביך למה גנבת את אלהי׃
31
ויען יעקב ויאמר ללבן כי יראתי כי אמרתי פן תגזל את בנותיך מעמי׃
32
עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה נגד אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם׃
33
ויבא לבן באהל יעקב ובאהל לאה ובאהל שתי האמהת ולא מצא ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל׃
34
ורחל לקחה את התרפים ותשמם בכר הגמל ותשב עליהם וימשש לבן את כל האהל ולא מצא׃
35
ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדני כי לוא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי ויחפש ולא מצא את התרפים׃
36
ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי׃
37
כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך שים כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו׃
38
זה עשרים שנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שכלו ואילי צאנך לא אכלתי׃
39
טרפה לא הבאתי אליך אנכי אחטנה מידי תבקשנה גנבתי יום וגנבתי לילה׃
40
הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני׃
41
זה לי עשרים שנה בביתך עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנתיך ושש שנים בצאנך ותחלף את משכרתי עשרת מנים׃
42
לולי אלהי אבי אלהי אברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה ריקם שלחתני את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש׃
43
ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנתי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה ראה לי הוא ולבנתי מה אעשה לאלה היום או לבניהן אשר ילדו׃
44
ועתה לכה נכרתה ברית אני ואתה והיה לעד ביני ובינך׃
45
ויקח יעקב אבן וירימה מצבה׃
46
ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל׃
47
ויקרא לו לבן יגר שהדותא ויעקב קרא לו גלעד׃
48
ויאמר לבן הגל הזה עד ביני ובינך היום על כן קרא שמו גלעד׃
49
והמצפה אשר אמר יצף יהוה ביני ובינך כי נסתר איש מרעהו׃
50
אם תענה את בנתי ואם תקח נשים על בנתי אין איש עמנו ראה אלהים עד ביני ובינך׃
51
ויאמר לבן ליעקב הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני ובינך׃
52
עד הגל הזה ועדה המצבה אם אני לא אעבר אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבר אלי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה׃
53
אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו אלהי אביהם וישבע יעקב בפחד אביו יצחק׃
54
ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא לאחיו לאכל לחם ויאכלו לחם וילינו בהר׃
55
וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם וילך וישב לבן למקמו׃

Qui est en ligne ?

Nous avons 327 guests et aucun membre en ligne